...och annat psalmrelaterat

Med tillstånd från Bergslagsposten/Nerikes Allehanda har jag nu glädjen att kunna publicera en artikel med anledning av Söndagsskolans 90-årsjubileum 1948. Artikeln handlar om en av dess grundare, Betty Ehrenborg-Posse, vars psalmer sjungs än idag i våra kyrkor. Hans Eriksson i Vedevåg hade vänligheten att skicka den renskrivna texten åt mig. Besök gärna hans informativa sida om Vedevåg! Där finns under vinjetten "Människorna" flera texter med anknytning till söndagsskolornas framväxt och EFS-grundaren och prästen Hans Jacob Lundborg.

Betty Ehrenborgs dagbok över vistelsen och kontakten med Kisamor 1839 finns publicerad för läsning och nerladdningOrigo - The Art Bin.

Artikelförfattaren Evert Franson skriver den 3 juni 1948 följande i BERGSLAGERNAS TIDNING:

Bohr blev ett ärenamn i söndagsskolans historia

Betty Ehrenborg pionjär i arbetet bland barnen

Söndagen den 13 juni 1948 firar Linde Kristna Missionsförsamlings söndagsskolor sitt 90-årsjubileum med en högtidlighet i Missionskyrkan, Lindesberg. Här nedan följer några glimtar ur söndagsskolans 90-åriga historia med anledning av jubiléet.

Det är en ära för Linde socken, att en av de första kristna söndagsskolorna i landet startades där. Brukspatron Richard Ehrenborg på Bohr hade en syster, Betty Ehrenborg, som återvände från England 1851 efter en tids vistelse där. Från England förde hon med sig iakttagelser till Sverige, att börja kristet arbete bland barnen. Hon höll också den första söndagsskollärarkursen i Stockholm. Om det var 1855 eller 1856 som söndagsskolan introducerades i vår socken är inte klarlagt. Men under en tids vistelse på Bohr nämnda år, samlade Betty Ehrenborg på söndagarna traktens barn till söndagsskola på herrgården. Detta var söndagsskolans början i våra bygder. Söndagsskolan är alltså äldre än Linde Kristna Missionsförsamling. När sedan de troende samlades till det betydelsefulla mötet i Fanthyttan 1858, där missionsförsamlingen bildades, var söndagsskolan en av stora frågor som dryftades, och beslut fattades att uppta söndagsskolverksamhet där så var möjligt.

8 söndagsskolor i Lindesberg 1865.

Det fanns på Bohr en jungfru, Kristina Persson, som tagit djupa intryck av Betty Ehrenborgs söndagsskolarbete. Hon beslöt att få till stånd en söndagsskola i Fornaboda, och vandrade under många år den långa vägen mellan Bohr och Fornaboda varje söndag och höll söndagsskola. Hennes exempel verkade inspirerande på andra, och snart fanns det söndagsskolor här och var i socknen, och i staden blomstrade snart en söndagsskola under ledning av mamsell Gustava Lundgren och rådman C. Carlsson. År 1865 fanns åtta söndagsskolor med den i staden. I Rya höll skollärare C.Pettersson och skräddare E. Verbling söndagsskola. I Vedevåg skollärare O.E. Vester, i Högstaboda skollärare E. Larsson, i Snuggan P. Erik Ersson, i Aspa skollärare Parling, i Björkhyttan Erik Ersson, i Ö. Bohr en man vid namn Tedell och i Havsta Carl Ersson. Några år senare började en handlande A.G. Rahm hålla söndagsskola i Öskevik. År 1885 fanns det 22 söndagsskolor, som arbetade i anslutning till Linde Kristna Missionsförsamling, och de hade sammanlagt 688 barn.

Linde barnmission.

För att kunna vara söndagsskollärarna till hjälp och inspiration bildades en förening, som kallades Linde barnmission. När denna förening startade sin verksamhet, vet man inte, men i april 1864 voro söndagsskollärare samlade till rådslag. Det första bevarade protokollet daterar sig från den 25 februari 1865. År 1864 var en man vid namn C. Jakobsson ordförande, men då han samma år flyttade från orten, valdes till ordförande skollärare O.E. Vester, Vedevåg. Nu syntes arbetet inom föreningen få ny fart, ty man samlades en gång i månaden för att samtala om söndagsskolans arbete. Det var denna förening som blev den direkta anledningen till att ett missionshus byggdes i Lindesberg. Detta missionshus skulle inte endast vara öppet för andliga sammankomster, det var även avsett till vardagsskola och barnhem.

Föreningen Linde barnmission upplöstes så småningom, och omsorgen för söndagsskolan lades på styrelsen för Linde Kristna Missionsförsamling. De förut månatliga sammankomsterna utbyttes mot ett par söndagsskolmöten varje år, då lärarna kommo samman och rådgjorde, och då rapporter från de olika söndagsskolornas verksamhet framlades. Det finns en rapport bevarad från 1886, tjugo år efter söndagsskolornas start, som meddelar att 651 barn undervisades i 22 söndagsskolor av 35 lärare.

Av stor betydelse för söndagsskolans utveckling i våra bygder blevo de många troende skollärare, som voro anställda i socknen. Dessa blevo på många platser de första lärarna i söndagsskolorna, och deras pedagogiska kunskaper blev till nytta inte bara för barnen utan även för söndagsskollärarna. Inte minst folkskolläraren i Fornaboda, Thegerström, kom att öva ett djupgående inflytande. Hans gärning omspände inte bara våra bygder, utan han var under en del år Svenska Missionsförbundets söndagsskolmissionär med hela landet som verksamhetsfält.

För närvarande bedrivs inom Linde Kristna Missionsförsamling söndagsskolarbete på 16 platser, nämligen Bohr, Björka, Björkhyttan, Fornaboda, Gusselby, Hidingelund, Högstaboda, Ingelshyttan, Kallernäs, Lindesberg, Mårdshyttan, Rya, Stripa, Vasselhyttan, Vedevåg och Öskevik. Sammanlagt uppgick elevantalet till 430 barn. Ett 40-tal söndagsskollärare är verksamma i staden och socknen. För att ge kunskap och inspiration åt dessa hållas i februari och augusti varje år samlingsdagar.

Renskrivet av Hans S Eriksson, Emanuelsv 23, 711 72 Vedevåg.