Tillbaka till Lindesbergs-listan
Allvarliga anklagelser. Kyrkoherden Jan Sahlin menar att kyrkonämnden bör överväga att avskeda honom om kritiken är riktig.
ARKIVFOTO: TOMAS KÄLLBERG

Personkemi orsaken till bråket enligt vice ordföranden
Vi har fullt förtroende
för Jan Sahlin
LINDESBERG.
- Kyrkonämnden är helt enig och har fullt förtroende för Jan Sahlin.
Kyrkonämndens tillförordnade ordförande Kerstin Jönsson (c) ställer sig bakom kyrkoherden Jan Sahlin i det bråk inom Lindesbergs- och Ramsbergs samfällighet som fått nämndens ordförande Maria Ströman och kyrkorådets ordförande Kerstin Gustavsson att avgå.
- Det som Maria Ströman och Kerstin Gustavsson för fram är deras uppfattning, säger Jönsson. Vi i nämnden blev chockade och lite tagna på sängen när vi förstod hur allvarligt detta var.
Den kritik som Ströman och Gustavsson riktade mot främst Jan Sahlin i gårdagens Bp bottnade i samarbetsproblem och Maria Ströman menade att demokratin sätts ur spel genom tjänstemannastyre.
- Jan Sahlin är en bra chef, säger Kerstin Jönsson. Han är ärlig och jag tycker också att han står för ett modernt chefskap.
Kerstin Jönsson säger att det finns en tydlig beskrivning av kyrkoherdens tjänst, och att man inte haft anledning att kritisera Sahlin för hur han sköter sitt jobb.
- Det här handlar om personkemi, säger hon. Och nämnden har fullt förtroende för Sahlin.
Ska jag tolka det som att det är Maria Ströman och Kerstin Gustavsson som är problemen?
- Ja, vad ska jag säga?
Då borde problemen vara ur världen i och med att avhoppen?
- Ja, nu hoppas jag att vi får lugn och ro och att framför allt personalen ska må bra. Jag förstår om Jan Sahlin mår dåligt av detta.
Jobbig situation
Jönsson berättar att den infekterade situationen tagit mycket kraft från arbetet och att flera i kyrkonämndens styrelse upplevt situationen som jobbig.
De problem som leget till grund för en del av Maria Strömans kritik, bland annat brister i kanslirutinerna, menar Jönsson är ringa och förståeliga i en organisation som förändrats kraftigt.
- Vi har hamnat i en jobbig situation men jag hoppas att vi med lugn och ro kan komma vidare.
Nämndledamoten Bengt Israelsson säger att samarbetsproblemen som nu kulminerat funnits med under hösten och att vissa meningsskiljaktigheter figurerat på nämndens sammanträden.
- När det gäller de detaljer som framkommit med uteblivna kallelser stöder jag Maria Ströman, där finns en mycket tydlig instruktion. Däremot är det min mening att Jan Sahlin visst engagerat sig i det kyrkliga arbetet och han ser frivilligarbetarna som en viktig del i arbetet.
Trots det inträffade tror Israelsson att arbetet i kyrkonämnden kan fortsätta i rätt riktning.
- Det här är tråkigt och jag beklagar att Maria Ströman och Kerstin Gustavsson hoppar av. Maria har varit en mycket driftig ordförande med hög kapacitet. Vi kan bara hoppas att alla känner lust att arbeta framåt nu.
Bengt Israelsson berättar att en utförlig arbetsbeskrivning och delegationsordning för kyrkoherden finns framtagen.
- Här ligger nog en del av detta kommunikationsproblem, säger han. Jan Sahlin vill tydligt markera sin chefsroll och tycker kanske att de detaljer som ifrågasatts ligger inom hans delegationsområde. Men i detta finns förstås ett problem, nämndledamöterna måste förstås kunna få information och ställa frågor.
Tomas Källberg
0581-844 53
tomas.kallberg@bergslagsposten.se

- Håller nämnden med
bör jag avskedas
LINDESBERG.
- Jag måste förstås prata med kyrkonämnden om detta. Om nämnden håller med Maria Ströman och Kerstin Gustavsson i kritiken bör jag avskedas.
Kyrkoherde Jan Sahlin vill egentligen inte kommentera den konflikt som just nu pågår i hans församlingar, men menar att det vore rimligt att överväga ett avskedande.
Jan Sahlin vill inte kommentera detaljer i det inträffade och hävisar till kyrkonämnden och Kerstin Jönsson.
- Det är deras beslut, säger han som kortfattad kommentar till Maria Strömans och Kerstin Gustavssons avhopp.
Sahlin säger sig känna ett stöd från kyrkonämndens sida och berättar att den nuvarande situation fanns även under hösten, då nämnden beslutade sig för att anställa honom fullt ut som kyrkoherde.
- Det tolkade jag som ett förtroende, säger han.
Däremot ser sig inte Sahlin som högste tjänsteman i rollen som kyrkoherde.
- Nej, jag är inte tjänsteman. Jag är vd och kyrkoherde.
Han antyder att kyrkans organisation inte fullt ut kan jämföras med andra organisationer.
- Nej, jag tycker det är viktigt att kyrkan får vara kyrka.
Han vill inte bemöta den kritik som nu riktas mot honom, utan väljer att diskutera det inträffade med kyrkonämndens tillförordnade ordförande Kerstin Jönsson.
- Hon är ju min formella chef, säger han. Maria Ströman är inte ordförande.
Han gör dock ingen hemlighet av att konflikten tagit på krafterna.
- Nej, det här har inte varit lätt, säger han. Om den här kritiken skulle vara riktig är det ju rimligt att jag blir avskedad.
Tomas Källberg


Enhetschefen på Församlingsförbundet i Stockholm:
"Det är inte ovanligt med konflikter inom kyrkan"
LINDESBERG.
Bråkar man mycket inom Svenska kyrkan eller är det något man bara säger?
Enligt Per Westberg, enhetschef på Församlingsförbundet, ligger det sistnämnda närmast sanningen.
- Det är förenklat att påstå att det finns fler konflikter inom Svenska kyrkan än på andra arbetsplatser. Däremot är det inte ovanligt att de finns.
- Det finns inga andra decentraliserade organisationer i samma storlek som Svenska kyrkan. Vi har nästan 1 000 arbetsgivare, vi har en öppenhet enligt offentlighetsprincipen och vi jobbar med demokratiska ordningar. Därför kommer saker och ting upp till ytan och syns.
Per Westberg säger att kyrkan berör. Människor har många olika relationer till kyrkan och därför blir det mycket uppmärksamhet kring det som händer där. För att slippa konflikter krävs främst utbildning och kunskap, säger han.
- Kunskap om roller är viktigt. Det handlar om ledarskapsutveckling för de som är chefer och om utbildning av förtroendevalda så att de också kan känna sin roll.
Kunskap är viktigt
Det är just okunskapen om ledarskap och andra roller i organisationen som är en av de vanligaste orsakerna till konflikter inom svenska kyrkan. På frågan ifall de dubbla rollerna som kyrkoherden har (som chef för personalen och som präst) skapar en grogrund för konflikter svarar Per Westberg:
- Många säger att det är så men det tror jag inte. Jag vet att det fungerar bra på de flesta ställen. Det handlar bara om att ha mer kunskap om sin egen roll och om vilket ansvarsområde man har själv.
Cecilia Toivainen
0581-844 62
cecilia@bergslagsposten.se

Fotnot: Församlingsförbundet är en arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkan.


Rutiner för kontroll
av arbetsmiljön
minskar konflikterna
LINDESBERG.
Kyrkan är inget vidare på att undersöka den psykosociala arbetsmiljön.
- Den dag man får igång ett arbete där man fångar upp olika problem på ett tidigt stadium och sätter in åtgärder - den dagen minskar konflikterna drastiskt.
Det säger arbetsmiljöinspektör Monica Thuresson på Arbetsmiljöverket i Örebro.
Monica Thuresson har tillsyn på kyrkan i Örebro län. Hon menar, precis som Församlingsförbundets enhetschef Per Westberg, att de konflikter som finns inom kyrkan ofta handlar om oklarheter i organisationerna, om att rollerna som finns inte är helt klargjorda.
- Det här blev mer påtagligt när man ändrade kyrkoordningen år 2000. Sedan dess jobbar man mycket med förtydliganden för att till exempel se vad som ligger i kyrkoherdens roll, i kyrkorådets ordförandes roll och så vidare. Att vara tydlig i hur man fördelar arbetet på en arbetsplats är viktigt för att förebygga hälsorisker.
Trots arbetet med förtydliganden har man ännu ingen riktigt bra rutin för kontroll av arbetsmiljön inom kyrkan.
- Jag upplever att man är ganska duktig på att undersöka den fysiska arbetsmiljön men sämre på att undersöka den psykosociala arbetsmiljön. Vi har en arbetsmiljölag och dess grundtanke är att förebygga ohälsa - oavsett om det gäller den fysiska eller psykosociala.
Leva som man lär
Enligt Monica Thuresson är det inte heller helt ovanligt att konflikter uppstår i kyrkor där rollerna redan är tydliggjorda. I dessa fall handlar det om att man inte lever efter dem i praktiken.
- Det kan handla om att personer som inte har mandat för saker går in och styr ändå. Det händer både på tjänstemannanivå och på politisk nivå.
Cecilia Toivainen
0581-844 62
cecilia@bergslagsposten.se


© Copyright Bergslagsposten

Tillbaka till Lindesbergs-listan