Någre Psalmer, Andeliga Wijsor och Lofsonger

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Någre Psalmer, Andeliga Wijsor och Lofsonger, vthsatte af Laurentio Jonae Gestritio Past Hernösand och nu med Noter affsatte, och aff trycket vthgångne aff Haqvino Lavrentii A. Rhezelio Predikant i Gråmuncka Closter med egen bekostning Psalm 69 1-32 agh wil lofwa Guds Nampn med een wijso, och wil högeliga ähra honom med tacksägelse Tryckt i Stockholm, hoos Ignatium M 1619 är titelsidan på en av Haquinus Laurentii Rhezelius utgiven koralbok. Det är den första psalmboken som givits ut i Sverige med tryckta noter. Psalmboken sammanställdes av Rhezelius med hjälp av sin faders Laurentius Jonae Gestritius tidigare översättningar. Gestritius hade tidigare översatt latinska psalmer till svenska och gav redan 1591 ut ett häfte. Han avled 1597 och hade då hunnit översätta flera latinska hymner. Rhezelius tog vara på de översättningar som Gestritus inte hade publicerat. Hans översättningar har granskats och godkänts av biskoparna Olaus Martini, Uppsala och Petrus Kenicius, Uppsala.

Rhezelius började att leta efter noter till de psalmer som hans fader hade översatt. Han hittade dem bland annat i gamla pergament och sångböcker i kyrkor och skolor (i både Sverige och Finland). Med detta material gavs psalmboken ut, dagtecknad den 6 januari 1619.

Boken trycktes 1619 i Stockholm hos Ignatius Meurer. Den har [16], 372, [8] sidor.

Innehåll

Boken inleds med ett 11 sidor långt förord av Rhezelius. Därefter följer En lijten Commendation, öffuer the sköne Psalmer, som Gudfruchtig och wällärd man, H Lars Jonae Gestr. fordom Kyrkioheerde i Hernösand, medh stoor flijt författ hafwer af Latinen, in på wårt Swenska Tungomål: Skrifwin aff Johanne Bothvidi S.S. Theol. Doctore.
När man med flijt beskåda wil...
Därefter följer tre passager på latin

Psalmerna är förtecknade på Någre Psalmer, Andeliga Wijsor och Lofsonger, innehåll

Se även

  • Denna bok är utförligt beskrifven i Rafael Mitjana, Catalogue des imprimés de musique-des XVIe et XVIIe siècles, Band 1 (A&W 1911), spalt 180—186. digitalt i museet'

Källor

  • Svenskt Biografiskt Lexikon, Ny följd, 8 bd, sid 439, 1879 (Artikel om sonen Johannes)
  • Originalboken
  • På Libris [1]