Karl XII:s Bibel (1747)

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Karl XII:s Bibel, utgåva 1747 på Lorentz Ludwig Grefings förlag och tryckeri, Stockholm, "med egen bekostnad"

"Med förriga accuratesta Editioner jämförd; Uti summarier och Concordantier noga öfwersedd, och märkeliga rättadd;

Jemte Fullkomligt register, och Biblisk Tideräkning: Såsom ock försedd med Herr Andreae Bergh, Theol Doct. Past Primar. Holm. & Präs Consist Företal."

"Med Kongl Maj:ts Allernådigaste Tilstånd."

Så lyder titelsidan i detta verk från 1747. Det intressanta är Teol Dr Andreae Berghs företal.
Efter titelsidan finns en sida med texten
Hans Kongl. Höghet, Sweriges Rikes Högborne Arf-Furste, durchleucht. Prints, Prins GUSTAV, min Nådigste Herre

Inledningen börjar också med frasen Durchleuchtigste Arf-Furste Nådigste Prints

Eders Kongl, Höghets Store Stamfader, Storwyrdigst i åminnelse, högstsalig Konung Gustav den Förste, war af Gud kallad at dårädda och hielpa wårt högstbeträngda Rike utur des iråkade obestånd. Han frälsade icke allenast Riket ifrå thes öfwerlistiga fiende, utan ränsade jämwäl thet ifrå Påfwiska ogräset, och ty widlådande grofwa, samt förderfweliga, willfarelser. Uti thenna Stora och dråpeliga Konungens tid, samt medelst Hans gudeliga omsorg, hade Sweriges Inwånare then innerliga glädjen, at få äga och läsa Guds heliga Ord i theras moders språk, då Bibelen på Swenska gafs ut af trycket, i Upsala, År 1541. Ifrå then tiden äro twå hundrade och sex År förflutne.

Eder Kongl Höghet, som är en högstönskad, och oss alla Swea Inbyggare, högstfrögdande framskuten Telning af en så ofattbar, både Gudi och menniskiom tacknämlig, Stam, har jag understått mig thenna nya edition, af wår Swenska Bibel, i djupesta underdånighet at tilegna; med tro innerlig önskan, at Guds milda wälsignelse, öfwer thet Kungeliga GUSTAVIANska Huset, må rikeliga förnyas öfwer Eder Kongeliga Höghet, i många sälla och hugneliga tider! Då lärer Swerige förgäta sina många beswärligheter, altframgent lofwa Gud, och ewärdeliga wörda Eder Kongeliga Höghet. Framhärdar til mitt yttersta at wara

Durchleutigste och Nådigste Prints och Arf-Furste, Eders Kgl. Höghets (liten stil längst ned) Underdånigste och troplichtige tienare LORENTZ LUDWIG GREFING.

Efter detta följer Berghs "Företal Til then Christeliga Läsaren"

Företalet är fyra, tättskrivna sidor långt, och undertecknat Stockholm, den 29 November, 1747 Andreas Bergius.

Därefter följer, som vanligt, flera register, ordförklaringar och mått och mynt. Saknar Titelblad och sid 1-2 av Matteus evangelium, saknar också 3 kapitel på slutet av Joh Upp.


Källor

Ovanstående bibel. I Museet Finns i Psalmboksmuseet