Finlandssvenska psalmboken (1986)

Från Psalmer och Andliga Sånger
Version från den 26 juli 2023 kl. 07.28 av Haeffner (diskussion | bidrag) (→‎Historia)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är den psalmbok som används av svenskspråkiga församlingar i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Psalmboken utarbetades parallellt med motsvarande finskspråkiga psalmbok, men är ett självständigt verk, med bland annat ett annat urval psalmer. Den kom ut samma år som 1986 års psalmbok i Sverige, men har inte samordnats med den.

Historia

Initiativet till en ny finlandssvenk psalmbok tog officiellt upp på stiftsmötet i Borgå stift 1974. Ärendet behandlades vidare år 1975 och Finlands evangelisk-lutherska kyrkas kyrkomöte tog även upp frågan samma år och tillsatte en kommitté för att utarbeta ett förslag. Till kommittén utsågs

Kommittén fick som uppdrag att förbereda en totalrevison av den finlandssvenska psalmboken. Till skillnad från den föregående psalmboken, där melodierna utarbetades då texterna redan godkänts av kyrkomötet, arbetade man parallellt med texter och melodier. Arbetet med revisonen skedde i nära samarbete med finska psalmbokskommittén och enligt samma huvudprinciper, dock så att det svenska reformarbetet inte behövde slaviskt följa det finskspråkiga.[1]

Under arbetets gång utgav kommittén 1979 ett försökshäfte ”Nya psalmer ett urval”, som innehöll 90, för psalmboken nya psalmer. Bland dem fanns äldre kända väckelsesånger, medeltida hymner i nyöversättning, gamla psalmer, som inte hade funnits i den finlandssvenska psalmboken samt prov på de senaste årens svenska psalmdiktning. Boken var avsedd att användas som komplement till psalmboken [3]

Ett förslag till en ny psalmbok ”Nya psalmer -83” publicerades år 1983 med 549 psalmer. Stommen i förslaget bestod av 1943 års psalmbok, av dess 632 psalmer ingick 273 och antalet nya psalmer var 190.</ref>[2]

Kyrkomötet antog den nya psalmboken i februari 1986 och den togs i bruk första advent 1987. Den innehåller totalt 585 psalmer, varav 381 behållits från föregående psalmbok 1943. Ändringar har gjorts i både texter och melodier. Drygt 200 psalmer är nyinförda. Tonhöjden har sänkts i många melodier och ackordanalys har utarbetats för ett hundratal psalmer.

Psalmbokens psalmer och karaktär

Den finlandssvenska psalmboken är en egen psalmbok med egen profil, men den har dock nära samband både med Finlands evangelisk-lutherska kyrkas finska psalmbok, "Virsikirja" och med Svenska kyrkans psalmbok ”Den svenska psalmboken”. Psalmboken används även i tvåspråkiga församlingar och i tvåspråkiga sammanhang. Detta försvåras i viss mån av några faktorer: antalet verser i en del psalmer är olika, psalmernas sjungs med olika melodier i respektive böcker och några psalmer med samma originaltext är översatta i olika versmått.[1]

Bland dem finns en stor del psalmer som inte ingår i Finlands kyrkas finska psalmbok, Virsikirja från år 1986 eller i Den svenska psalmboken från år 1986 (Svenska kyrkans psalmbok). Det finlandssvenska särstoffet bland psalmerna är 24 %, ungefär en fjärdedel av psalmerna i psalmboken. Det är en anmärkningsvärt stor del psalmer som traderas således vidare endast i den finlandssvenska psalmboken. Ungefär en lika stor del psalmer är gemensam för alla tre nya psalmböcker i Finland och Sverige. Dock är andelen gemensamma psalmer större i förhållande till den rikssvenska psalmboken än till den finska. 45 % av psalmerna är gemensamma med den finska psalmboken och 57 % med den rikssvenska.[4]

Psalmbokens har en del del gemensamt material med den rikssvenska psalmboken. Dock är psalmerna inte alltid likalydande vare sig till text eller melodi. Psalmboken skiljer sig från 1986 års psalmbok i Sverige, vid sidan av annat urval psalmer, bland annat genom att alla konjunktivformer och plurala verbformer konsekvent är borttagna, med åtföljande ändringar i omgivande text. Å andra sidan har man velat bevara de rena rimmen, och alltså är bearbetningarna i det avseendet mindre omvälvande. Tretton rikssvenska psalmer har bevarats i den finlandssvenska psalmboken trots att de har utgått i Sverige från 1986 års psalmbok. Den i Sverige omdiskuterade psalmen av J.A. Eklund "Fädernas kyrka" (nr 168), som efter mycken diskussion utgick i Sverige, är kvar i den finlandssvenska psalmboken dock i en förkortad variant.[4]

Bland psalmförfattare i den finlandssvenska psalmboken kan nämnas
”gamla” finlandssvenska författare

”nya” författare

Nya finska författare är

Bland svenska psalmförfattare i psalmboken kan nämnas

”nya” författare

Vidare finns det nya psalmer från Danmark (t.ex. Karl Laurids Aastrup med 2 psalmer),
Norge (Svein Ellingsen 8 psalmer), en psalm från Island.
Vidare finns några nya psalmer från USA (t.ex. Fanny Crosby, 3 psalmer) och Stor-Britannien (Fred Kaan och F. Pratt Green).[4]

Ett psalmbokstillägg med titeln "Sång i Guds värld. Tillägg till Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland" antogs av kyrkomötet i november 2015 och det togs i bruk 2016. Tillägget har 146 psalmer.

Innehåll

Finlandssvenska psalmboken (1986), innehåll

Källor

  • Svensk Psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Församlingsbörbundets Förlags Ab. 1987.
  1. 1,0 1,1 1,2 Hansson, Karl-Johan Tradition och förnyelse Fakta och synpunkter inför den finlandssvenska psalmboksrevisionen, sid 5-6, 81, Kyrkans Forskningsinstitut
  2. 2,0 2,1 Psalmer -83, Förslag till Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, sid 7-11, Församlingsförbunders Förlags Ab
  3. Nya psalmer Ett urval, sid 7, Svenska psalmbokskommittén i Finland, Församlingsförbundets Förlags Ab
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 [http://users.abo.fi/bsarelin/lecthymn.htm ”Relationerna mellan psalmböckerna i Finland och Sverige”]. Skriptfel: Modulen "String" finns inte.. http://users.abo.fi/bsarelin/lecthymn.htm. Skriptfel: Modulen "Webbtest" finns inte.