Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Grundad1809
TypKristet samfund evangelisk-luthersk
Juridisk statusFolkkyrka
Medlemmar3 796 918 (68,7%) (2019)[1]
Officiella språkFinska
Svenska
ÄrkebiskopTapio Luoma
Ansluten tillEuropeiska kyrkokonferensen, Borgågemenskapen, Lutherska världsförbundet Kyrkornas världsråd
Åbo domkyrka byggdes under 1200-talet och invigdes som biskopskyrka den 17 juni 1300. Sedan 1817 är domkyrkan även säte för ärkebiskopen.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (finska: Suomen evankelis-luterilainen kirkko) är det officiella namnet på Finlands största religiösa samfund. Kyrkan är den sjätte största medlemskyrkan inom Lutherska världsförbundet.

Den är en av två folkkyrkor i Finland, den andra är Ortodoxa kyrkan i Finland.

Kyrkan konstituerades 1809 och 1811 ur den svenska kyrkan då Sverige i och med freden i Fredrikshamn 1809 avträdde Finland till Ryssland och den svenska landsdelen Finland (samt delar av det dåvarande Västerbottens län) blev ryskt storfurstendöme. Tidigare utgjorde större delen av det nuvarande Finland Åbo stift och Viborgs stift inom den svenska kyrkan. År 1817 blev Åbo stift upphöjt till ärkestift.

Teologi och lära

Den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är ett kristet, lutherskt samfund. De ansluter sig till följande bekännelser som beskriver deras tro: Apostoliska trosbekännelsen, Nicaenska trosbekännelsen, Athanasianska trosbekännelsen, Augsburgska bekännelsen, Martin Luthers stora och lilla katekes, Konkordieboken, Schmalkaldiska artiklarna, Om påvens makt och överhöghet, Konkordieformeln och Uppsala mötes beslut.[2]

Kyrkan har vigt kvinnliga präster sedan 1988 (Svenska kyrkan sedan 1958). En majoritet av kyrkomötet röstade för detta redan 1963 men den kvalificerade majoriteten som krävdes nåddes först senare.[3]. Till skillnad från Svenska kyrkan viger inte Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samkönade par, däremot tillåts präster be för sådana par som vigts borgerligt. [4]

Stift och biskopar inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkan är indelad i nio stift, som i sin tur är indelade i prosterier. Åtta av stiften är finskspråkiga och utgår från en geografisk indelning av landet. Borgå stift skiljer sig från övriga genom att det omfattar landets alla svenskspråkiga församlingar samt de tvåspråkiga församlingar som har svensk majoritet. Stiftet täcker därför in ett geografiskt vidsträckt område längs större delar av Finlands kust, samt Tammerfors i inlandet. Till stiftet hör även de rikstäckande Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland och Rikssvenska Olaus Petri församling.

En biskop leder varje stift. I Åbo ärkestift finns utöver stiftsbiskopen även ärkebiskopen, som bland annat är ordförande för kyrkomötet och biskopsmötet. Därtill kommer fältbiskopen, som leder det dryga 40-tal militärpräster som på hel- eller deltid verkar inom försvarsmakten. Till biskopsmötet kallar ärkebiskopen de nio stiftsbiskoparna, fältbiskopen samt en assessor från varje stift.

Lista över stift och nuvarande biskopar

Listan upptar kyrkans stift i den ordning de grundades och anger biskopssäten, domkyrkor och nuvarande biskopar.

Stift Grundat Biskopssäte, domkyrka Nuvarande biskop
Åbo ärkestift Grundat som missionsstift 1156
flyttat 1229
flyttat 1300, ärkestift 1817
Nousis
Korois
Åbo domkyrka
ärkebiskop Tapio Luoma (2018–)
biskop Mari Leppänen (2021–)
Tammerfors stift Grundat som Viborgs stift 1554
flyttat till Borgå 1723
flyttat till Tammerfors 1923
Viborgs domkyrka
Borgå domkyrka
Tammerfors domkyrka
biskop Matti Repo (2008–)
Uleåborgs stift Grundat som Kuopio stift 1851
flyttat till Uleåborg 1900
Kuopio domkyrka
Uleåborgs domkyrka

biskop Jukka Keskitalo (2018-)[5]

S:t Michels stift grundat som Nyslotts stift 1897
flyttat till Viborg 1924
flyttat till S:t Michel 1945
Nyslotts domkyrka
Viborgs domkyrka
S:t Michels domkyrka
biskop Seppo Häkkinen (2009–)
Borgå stift 1923 Borgå domkyrka biskop Bo-Göran Åstrand (2019-)
Kuopio stift 1939 Kuopio domkyrka biskop Jari Jolkkonen (2012–)
Lappo stift 1959 Lappo domkyrka biskop Simo Peura (2004–)
Helsingfors stift 1959 Helsingfors domkyrka biskop Teemu Laajasalo (2017–)
Esbo stift 2004 Esbo domkyrka biskop Kaisamari Hintikka (2019–)[6]

Utöver dessa fungerar Pekka Särkiö som fältbiskop sedan år 2012.

Anmärkning: Borgå stift omfattar de svenskspråkiga församlingarna och församlingar med svenska som majoritet i hela landet. Till stiftet hör också Tyska församlingen och Rikssvenska Olaus Petri församling.

Väckelserörelser

Sedan sent 1700-tal och tidigt 1800-tal har fyra väckelserörelser verkat inom Evangelisk-lutherska kyrkan: bedjarrörelsen, pietismen, den evangeliska rörelsen och laestadianismen. Kyrkans hemsida talar också om den femte väckelserörelsen som uppstod i mitten av 1900-talet, en evangeliserande väckelsekristlighet som också kallas nypietism.

Bedjarrörelsen

Rukoilevaisuus (finska, bokstavligen en inriktning mot bedjande) uppstod under 1700-talet till följd av bondflicka Liisa Eerikintytärs omvändelse. Eerikintytärs vittnesbörd blev startpunkten för en väckelse i Kaland, som senare skulle sprida sig till hela landskapet Egentliga Finland och vidare till Satakunda. Tidiga ledare i rörelsen var kyrkoherden i Nousis, Abraham Achrenius, och dennes son Anders Achrenius.

Rörelsen splittrades 1984 i en konservativ och en reformöppen falang. Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys ry (ungefär Föreningen Bedjare i Västra Finland) står kvar i en äldre tradition, med utgångspunkt i 1694 års missale, 1701 års psalmbok och 1776 års bibelöversättning. Den västfinska grenen motsätter sig prästvigning av kvinnliga präster (vilket praktiseras inom kyrkan sedan 1986). Suomen rukoilevaisen kansan yhdistys ry (ungefär Föreningen Bedjar i Finland) intar en mera reformöppen ställning, där man godtar kvinnliga präster och använder reviderade gudstjänstböcker och nyare bibelöversättningar. De äldre böckerna intar fortfarande en betydande roll, men anses inte teologiskt mera riktiga än nyare utgåvor.

Nokiamissionen

I början av 1990-talet startade en karismatisk väckelse i staden Nokia nära Tammerfors. Rörelsen är evangeliserande och betonar att Jesu frälsningsverk utöver syndernas förlåtelse även omfattar helande av kropp och själ. Idag bedrivs även verksamhet i Karleby och Helsingfors. Nokiamissionen har sju heltidsanställda (mars 2008) och ett stort antal frivilligarbetare. En utåtriktad mission bedrivs i Albanien och Indien, främst inriktad på skola och utbildning men även pastorsseminarier. Punktinsatser har även genomförts i Israel och Lettland.

Nokiamissionen har letts av prästen Markku Koivisto, som i ett medialt uppmärksammat utspel meddelade efter påsknattens mässa 2008 att han lämnar den lutherska kyrkan och sitt prästämbete där. Nokia Mission Church grundades den 12 juni 2008.[7]

Statistik

Medlemskap

År 2017 hörde 3 904 293 personer (70,8 % av finländarna) till kyrkan. Det är en nedgång med 1,0 procentenheter från föregående år, vilket också speglas i att 52 292 personer utträdde ur kyrkan medan 16 491 personer blev medlemmar. Av medlemmarna hade 235 836 svenska som modersmål, 1 534 samiska och 17 273 "övrigt", medan resten var finskspråkiga.[8]

Gudstjänstdeltagande, Förrättningar

Antalet gudstjänstbesökare för 2006 uppgick till 7 016 500 (2006) och 2 494 100 betjänades med nattvarden. I övriga samlingar (andakter, studiegrupper, husförhör) deltog 5 675 100 personer.

69,3 % av de födda, eller 36 600 barn döptes i kyrkan år 2016.[9] År 2012 konfirmerades 53 428 tonåringar (83,0 %) efter att ha deltagit i skriftskolan. Under 2013 förrättades 12 331 vigslar (49 %) och år 2012 48 201 begravningar i kyrkan.[10]

Övrig verksamhet

Kyrkans diakonala arbete räknade 207 100 klienter under 2006, antalet klientkontakter uppgick till 714 000 medan samtalstjänsten räknade 41 795 telefonsamtal.[11] År 2017 räknade samtalstjänsten 73 598 kontakter per telefon, chatt, nät och brev; 1 311 (1,8 %) av dessa var på svenska.[12]

Barn- och ungdomsverksamheten räknade 1 216 000 besök i familjegrupperna. Bland barn i åldern 3–5 år deltog 38,1 % i dagklubbar och bland 4–10 år gamla barn gick 7,7 % i söndagsskola. Av 7–8-åringarna deltog 13,7 % i eftermiddagsklubbar, 13,4 % av barn i gruppen 7–14 år deltog i minior- respektive juniorverksamhet. Samtliga siffror gäller 2006.[11]

Administrativ indelning

Kyrkan är indelad i 9 stift och 400 församlingar. Den största församlingen (2017) är Jyväskylä med 95 606 medlemmar och den minsta är Bergö med 414.[13]

Kyrkomötets ledamöter fördelar sig enligt nedan:[14]

Kategori Antal ledamöter
Ärkebiskopen 1
Biskoparna 9
Fältbiskopen 1
Präster 32
Lekmän 64
Representant för samerna 1
Ombud utsett av statsrådet 1
Total 109

I församlingsvalet 2006 valdes cirka 12 000 förtroendevalda för fyraårsperioden 2007–2010.[14]

Personal och ekonomi

Under 2006 avlönade kyrkan 21 414 personer för som utfört arbete motsvarande 15 415 heltidstjänster. Av de anställda var 2 164 församlingspräster, varav 34,6 % kvinnor. Bland kyrkoherdarna var 6,7 % kvinnor.[15]

Under 2006 fördelade sig frivilligarbetarna som följer:

 • Diakioni: 29 000 frivilliga
 • Mission: 15 000 frivilliga
 • Barn- och ungdomsarbetet: 24 000 frivilliga ledare
 • Allmänt församlingsarbete 3 400 frivilliga[11]

Kyrkans totala skatteinkomster för 2006 uppgick till 872 miljoner euro (€), varav direkt kyrkoskatt uppgick till 763 miljoner € och samfundsskattemedel till 109 miljoner €. Skattesatsen varierade mellan 1 % och 2,25 % beroende på församling. Antalet kyrkobyggnader uppgick till 815.[16]

Se även

Källor

 1. Belonging to a religious community by age and sex, 2000-2019 Statistics Finland
 2. ”Vad tror vi på?”. Skriptfel: Modulen "String" finns inte.. https://evl.fi/fordjupa-din-tro/tankar-om-tro/vad-tror-vi-pa-. Skriptfel: Modulen "Webbtest" finns inte.
 3. ”Kvinnor i ämbetet som präster och biskopar, kvinnliga präster och biskopar”. Skriptfel: Modulen "String" finns inte.. https://evl.fi/ordlista/-/glossary/word/Kvinnor+i+%C3%A4mbetet+som+pr%C3%A4ster+och+biskopar++kvinnliga+pr%C3%A4ster+och+biskopar. Skriptfel: Modulen "Webbtest" finns inte.
 4. ”Frågor och svar om äktenskapssynen i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland”. Skriptfel: Modulen "String" finns inte.. https://evl.fi/pressrum/aktuellt-just-nu/aktenskapslagen/fragor-och-svar-om-aktenskapssynen. Skriptfel: Modulen "Webbtest" finns inte.
 5. Jukka Keskitalo vald till ny biskop i Uleåborgs stift i första valomgången - evl.fi”. evl.fi. https://evl.fi/pressrum/nyheter/-/items/item/20902/Jukka+Keskitalo+vald+till+ny+biskop+i+Uleaborgs+stift+i+forsta+valomgangen. 
 6. ”Episcopa electa Kaisamari Hintikka” (på finska). espoonhiippakunta.evl.fi. http://espoonhiippakunta.evl.fi/piispa/episcopa-electa-kaisamari-hintik/. Skriptfel: Modulen "Webbtest" finns inte.
 7. dagen.se Skriptfel: Modulen "Wayback" finns inte.
 8. ”Medlemsstatistik 2018 tidsserier - Kirkon tilastopalvelu”. https://www.kirkontilastot.fi/viz?id=55. 
 9. Statistik om kyrkan
 10. Kyrkan i siffror
 11. 11,0 11,1 11,2 www.evl.fi Verksamhet, besökt 2008-04-04.
 12. ”Kyrkans samtalstjänst 2017”. http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/34FEEC618EA479A7C225770A003F2490/$FILE/Kyrkans%20samtalstj%C3%A4nst%202017.pdf. Skriptfel: Modulen "Webbtest" finns inte.
 13. Statistik”. evl.fi. https://evl.fi/fakta-om-kyrkan/statistik. 
 14. 14,0 14,1 www.evl.fi Organisationen
 15. www.evl.fi Anställda
 16. www.evl.fi Ekonomi

Vidare läsning

Externa länkar

Mall:Medlemmar i Borgågemenskapen Mall:Auktoritetsdata