Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (1986)

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är den psalmbok som används av svenskspråkiga församlingar i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Psalmboken utarbetades parallellt med motsvarande finskspråkiga psalmbok, men är ett självständigt verk, med bland annat ett annat urval psalmer. Den kom ut samma år som 1986 års psalmbok i Sverige, men har inte samordnats med den.

Historia

Initiativet till en ny finlandssvenk psalmbok tog officiellt upp på stiftsmötet i Borgå stift 1974. Ärendet behandlades vidare år 1975 och Finlands ev. luth. kyrkas kyrkomöte tog även upp frågan samma år och tillsatte en kommitté för att utarbeta ett förslag. Till kommittén utsågs direktor cantus Gunnar Ahlskog, teol. lic. Gustav Björkstrand, fil. mag Ull-Britt Gustafsson, dip. org. Gunvor Helander, kontraktsprosten Alvar Kurtén (som sammankallare), pastor Henrik Perret och författaren Ole Torvalds. Till sekreterare kallases fil&teol. lic. Karl-Johan Hansson. [1] [2]

Kommittén fick som uppdrag att förbereda en totalrevison av den finlandssvenska psalmboken. Till skillnad från den föregående psalmboken, där melodierna utarbetades då texterna redan godkänts av kyrkomötet, arbetade man parallellt med texter och melodier. Arbetet med revisonen skedde i nära samarbete med finska psalmbokskommittén och enligt samma huvudprinciper, dock så att det svenska reformarbetet inte behövde slaviskt följa det finskspråkiga.[1]

Under arbetets gång utgav kommittén 1979 ett försökshäfte ”Nya psalmer ett urval”, som innehöll 90, för psalmboken nya psalmer. Bland dem fanns äldre kända väckelsesånger, medeltida hymner i nyöversättning, gamla psalmer, som inte hade funnits i den finlandssvenska psalmboken samt prov på de senaste årens svenska psalmdiktning. Boken var avsedd att användas som komplement till psalmboken [3]

Ett förslag till en ny psalmbok ”Nya psalmer -83” publicerades år 1983 med 549 psalmer. Stommen i förslaget bestod av 1943 års psalmbok, av dess 632 psalmer ingick 273 och antalet nya psalmer var 190.[4][2]

Kyrkomötet antog den nya psalmboken i februari 1986 och den togs i bruk första advent 1987. I psalmboken finns 585 psalmer. Av psalmerna i 1943 års psalmbok behölls 381. Ändringar har gjorts i både texter och melodier. Drygt 200 psalmer är nyinförda.Tonhöjden har sänkts i många melodier och ackordanalys har utarbetats för ett hundratal psalmer.[5]

Psalmbokens psalmer och karaktär

Den finlandssvenska psalmboken är en egen psalmbok med egen profil, men den har dock nära samband både med Finlands ev. luth. kyrkas finska psalmbok, "Virsikirja" och med Svenska kyrkans psalmbok ”Den svenska psalmboken”. Psalmboken används även i tvåspråkiga församlingar och i tvåspråkiga sammanhang. Detta försvåras i viss mån av några faktorer: antalet verser i en del psalmer är olika, psalmernas sjungs med olika melodier i respektive böcker och några psalmer med samma originaltext är översatta i olika versmått.[1]

Bland dem finns en stor del psalmer som inte ingår i Finlands kyrkas finska psalmbok, Virsikirja från år 1986 eller i Den svenska psalmboken från år 1986 (Svenska kyrkans psalmbok). Det finlandssvenska särstoffet bland psalmerna är 24 %, ungefär en fjärdedel av psalmerna i psalmboken. Det är en anmärkningsvärt stor del psalmer som traderas således vidare endast i den finlandssvenska psalmboken. Ungefär en lika stor del psalmer är gemensam för alla tre nya psalmböcker i Finland och Sverige. Dock är andelen gemensamma psalmer större i förhållande till den rikssvenska psalmboken än till den finska. 45 % av psalmerna är gemensamma med den finska psalmboken och 57 % med den rikssvenska.[6]

Psalmbokens har en del del gemensamt material med den rikssvenska psalmboken. Dock är psalmerna inte alltid likalydande vare sig till text eller melodi. Psalmboken skiljer sig från 1986 års psalmbok i Sverige, vid sidan av annat urval psalmer, bland annat genom att alla konjunktivformer och plurala verbformer konsekvent är borttagna, med åtföljande ändringar i omgivande text. Å andra sidan har man velat bevara de rena rimmen, och alltså är bearbetningarna i det avseendet mindre omvälvande.Tretton rikssvenska psalmer har bevarats i den finlandssvenska psalmboken trots att de har utgått i Sverige från 1986 års psalmbok.Den i Sverige omdiskuterade psalmen av J.A Eklund "Fädernas kyrka" (nr 168), som efter mycken diskussion utgick i Sverige,är kvar i den finlandssvenska psalmbokendock i en förkortad variant.[6]

Bland psalmförfattare i den finlandssvenska psalmboken kan nämnas de ”gamla” finlandssvenska författare, Johan Ludvig Runeberg, med 25 psalmer, Zacharias Topelius med 13 psalmer, Jacob Tegengren med 12 psalmer,  Alfons Takolander 4 psalmer och Joel Rundt 3 psalmer samt ”nya” författare Viola Renvall, Hjalmar Krokfors och Catharina Östman, Lars Huldén, Tua Forsström och Ull-Britt Gustafsson-Pensar. Nya finska författare är Anna-Maija Raittila, Pia Perkiö och Jukka Lehtinen.[6]

Bland svenska psalmförfattare i psalmboken kan nämnas Johan Olof Wallin med 12 psalmer, Franz Mikael Franzén med 7 psalmer, Lina Sandell Berg och Paul Nilsson med 8 psalmer samt ”nya” författare Anders Frostenson 23 psalmer, Britt G. Hallqvist med 8, Olof Hartman1 , Eva Norberg Hagberg 9 och Ylva Eggehorn 3 psalmer. Vidare finns det nya psalmer från Danmark (t.ex. Karl Laurids Aastrup med 2 psalmer), Norge (Svein Ellingsen 8 psalmer), en psalm från Island. Vidare finns några nya psalmer från USA (t.ex. Fanny Crosby, 3 psalmer) och Stor-Britannien (Fred Kaan och F. Pratt Green).[6]

Ett psalmbokstillägg med titeln "Sång i Guds värld. Tillägg till Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland" antogs av kyrkomötet i november 2015 och det togs i bruk 2016. TIllägget har 146 psalmer.

Psalmerna

Kyrkoåret

Advent

Jul

Nyår

Trettondagen

Kyndelsmässodagen

Marie bebådelsedag

Fastetiden

Påsk

Kristi himmelsfärds dag

Pingst

Kristi förklarings dag

Mikaelidagen

Alla helgons dag

Kyrkoårets slut

Gudstjänstlivet

Guds treenighet

Kristi kyrka

Gudstjänsten

Guds ord

Dopet

Nattvarden

Konfirmation

Vigsel

Begravning

Kyrkans tjänare

Livet i Kristus

Guds nåd i Kristus

Glädje och tacksamhet

Bön och förbön

Tvivel och tro

Skuld och förlåtelse

Nöd och nåd

Tro och trygghet

Kallelse och efterföljd

Mission

Livet i Guds värld

Guds skapelse

Kärlek och gemenskapb

Hem och familj

Arbete och fritid

Ansvar och tjänande

Människans åldrar

Morgon och afton

Måltid

Årets tider

Fosterlandet

Fred och frihet

Det eviga livet

Döden och evigheten

Det kristna hoppet

Sånger för kyrkliga förrättningar

Dop

Vigsel

Begravning

På dopdagen

Välsignelse inför skolstarten

På födelsedagen

Välsignelse av hem

Vid kyrkoinvigning

Mottagande av paramenta och inventarier

Välsignelse av församlingslokaler

Välsignelse av sådden

Tacksägelse för skörden

Välsignelse av skola

Välsignelse av läroinrättning

Välsignelse av vårdinrättning

Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller arbetsplats

Ibruktagande av fana

Bordsböner

Tillägget ”Sång i Guds värld” 2015

Trons mysterium

Lovsång

Mysteriet

Skaparen befriaren livgivaren

  • 830 Du kom från bortom allt vi vet och känner
  • 831 Du glädjens ljus
  • 832 Kom vandra genom gatorna
  • 833 Som vinden smeker mot min kind

Guds kyrka

Kyrkoåret

Gudstjänstlivet

Guds värld

Kärlekens utmaning

Tvivel och tillit

Kris och katastrof

Stillhet och meditation9

Tider och stunder

Pilgrimsvandring

Framtid och hopp

Se även

Externa länkar

Källor

Rubricerad psalmbok

  1. 1,0 1,1 1,2 Hansson, Karl.Johan (1997). Tredition och förnyelse Fakta och synpunkter inför den finlandssvenska psalmboksrevisionen. Serie B Nr 28. Skriptfel: Modulen "String" finns inte.. sid. 5-6, 81. Skriptfel: Modulen "ISBN" finns inte. 
  2. 2,0 2,1 Psalmer -83 Förslag till Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Skriptfel: Modulen "String" finns inte.. 1983. sid. 7-11. Skriptfel: Modulen "ISBN" finns inte. 
  3. Nya psalmer Ett urval. Skriptfel: Modulen "String" finns inte.. 1979. sid. 7. Skriptfel: Modulen "ISBN" finns inte. 
  4. Psalmer -83 Förslag till Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.. Skriptfel: Modulen "String" finns inte.. 1983. Skriptfel: Modulen "ISBN" finns inte. 
  5. Förord. "Svensk Psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Antagen av kyrkomötet februari 1986.". Skriptfel: Modulen "String" finns inte.. 1987.. Skriptfel: Modulen "ISBN" finns inte. 
  6. 6,0 6,1 6,2 6,3 [http://users.abo.fi/bsarelin/lecthymn.htm ”Relationerna mellan psalmböckerna i Finland och Sverige”]. Skriptfel: Modulen "String" finns inte.. http://users.abo.fi/bsarelin/lecthymn.htm. Skriptfel: Modulen "Webbtest" finns inte.