O helge Ande, dig vi ber

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

O helge Ande, dig vi ber är en pingstpsalm i fyra verser, vars första vers omtalades av Berthold von Regensburg i hans predikningar, död 1272. Texten lyder Nun bitten wir den Heiligen Geist. Övriga tre verser tillskrivs Martin Luther från 1524. Uppgifterna variera om när psalmen översattes.

Text

Inledningsord för alla verser i 1536 års psalmbok

1. Nu bidie wij then helga and. Om een sanna tro och rett forstond.
2. O edla liws giff oss titt skeen, lär oss Jesum Christum känna alleen
3. O kerlechs eeld uptend wor sin, giff oss allom thet i hiertat in
4. O högsta tröst i alla nödh, hielp at wij ey fructe skam eller dödh

Psalmens verser inleds 1695 med orden:

1. Nu bedie wij then Helga And. Om een sann tro och rätt förstånd.
2. O ädla lius gif oss titt skeen! Lär oss JEsum Christum känna allen
3. O kärleks eld upptänd wår sinn! Gif oss allom thet i hiertat in
4. O högsta tröst i alla nödh! Hielp at wij eij fruchte skam eller dödh

Högmarcks Psalmopoeografia skriver om psalm 182 i 1695 års psalmbok
Säges wara utdragen af then efterfölgande Veni Sancte Spiritus, nr 183. Thenne Psalm är kallad Ode miseri peccatoris - en eländig syndares song; emedan han icke allenast på några orter i Tyskland fordom brukades för eller effter grofwa missgerningars affstraffande, utan ock här i Swerige bör siungas på Afrette platsar, när Ogiernings-menniskior skola aflifwas.

1793 års psalmboksförslag

Nr 172

1. Dig, Helge Ande, bedje wi, Med nåd och kraft Att stå oss bi
2. O! ädla ljus, låt wid Ditt sken Wår tro på Jesum finnas ren
3. O! kärleks eld, wårt sinne tänd, Din kärlek i wårt hjerta sänd
4. O! högsta tröst i all wår nöd, Bewara oss för ewig död

Den bearbetades av Johan Olof Wallin 1814 och 1816.

1814 nr 182

1. Dig, Helge Ande! bedje vi, Att med din kraft du står oss bi
2. O ädla Ljus! gör med ditt sken, vårt hjerta nytt, vår anda ren
3. O Kärlekseld! i hjertan brinn', Allt hat, all ljumhet öfvervinn;
4. O högsta tröst i all vår nöd! Oss uppehåll i lif och död

1816 nr 146

1. Dig, Helge Ande! bedje vi, Att med din kraft du står oss bi
2. O ädla Ljus! gör med ditt sken, vår tro på Jesum sann och ren
3. O Kärlekseld! upptänd vårt sinn', Allt hat, all ljumhet öfvervinn;
4. O högsta tröst i all vår nöd! Oss uppehåll i lif och död

(Här anges författarna vara Luther. L Petri)

Slutlig lydelse i 1819 års psalmbok

1. Dig, Helge Ande! bedje vi, att med din kraft du står oss bi
2. O ädla ljus! gör med ditt sken, vår tro på Jesum sann och ren
3. O kärleks eld! uppvärm vårt sinn', Allt hat, all ljumhet öfvervinn;
4. O högsta tröst i all vår nöd! Oss uppehåll i lif och död

1986 års psalmbok

Efter en bearbetning av Anders Frostenson 1983 ändrades den gamla titelraden åter och Wallins insatser nämns inte i 1986 års psalmbok.

1.

Melodi

Melodin är en medeltida leismelodi från 1200-talet. Den är bearbetad av Jistebnitz ca 1420 och förekommer därefter i Johann Walters Geystliche gesangk Buchleyn Wittenberg/Erfurt 1524. Den används både i 1697 och 1819 års koralböcker. Detta verifieras av koralbok till Nya psalmer (1921).

Publicerad i

Se även

Källor

  • Högmarck, Psalmopoeographia, 1736