Musik till Samlingstoner (1921)

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Musik till Samlingstoner utgavs första gången 1919 tillsammans med psalmboken Samlingstoner. Andra utgåvan utgavs 1921 som "andra, delvis omredigerade upplagan. Den innehåller noter till alla sångerna, utom "Körer", för sopran, alt, tenor och bas.

Företalet i första upplagan är identiskt med psalmbokens. Andra upplagan har ett kortare företal, beskrivande ändringarna.

"I den härmed föreliggande andra upplagan av "Musik till Samlingstoner" äro några sånger transponerade till ett för unison sång mera lämpat tonläge, ett par melodier utbytta mot originalkompositionerna till respektive sånger samt n:r 27, som förekom två gånger i första upplagan, ersatt med en annan sång. Därjämte är några korrekturfel rättade. Stockholm i maj 1921. B.-M:s Bokförlags A.-B."

Innehåll

I. Samlingssånger

1 Gud är trofast, o min själ Musik: Th. S.
2 Vi ha en Gud med evig makt och ära Musik: L.J.B.
3 Så älskade Gud världen all
4 O höjd av kärlek, djup av nåd
5 Stäm in i änglars kor
6 Min fader regerar mång tusende land
7 Det är en ros utsprungen Musik: Efter Mikael Praetorius
8 Kom, låtom oss på barnavis
9 Kom, låtom oss förenas här
10 Det finns ett hjärta, som för dig ömmar Musik: Jonas Andersson

II. Bönesånger

11 Fräls, Jesus, fräls!
12 Uti morgonstunden Musik: J.H. Tenney
13 Dyre Jesus, drag mitt hjärta
14 Dyre Jesus, lotsa mig Musik: J.E. Gould
15 Jesus du, som dött för mig Musik: W.H. Doane
16 Herre, giv en stilla ande
17 Gå ej mig förbi, o Jesus Musik: W.H. Doane
18 Frälsare, tag min hand Musik: Fr. E. (troligen Fredrik Engelke) Finns på Wikisource
19 Varhelst du går, min Jesus kär Musik: Karl Alinder
20 Jesus kär, var mig när Finns på Wikisource
21 Jesus för världen givit sitt liv Musik: L.S. (Lina Sandell)Finns på Wikisource
22 Helge Ande, sänk dig neder
23 Så tag nu mina händer Musik: Fr. Silcher melodin
24 I den stilla aftonstund Musik: L.S. (Lina Sandell)
25 Tidens klippa, i din rämna Musik: Robert Lowry
26 Jesus, själens enda tröst Musik: S.B. Marsh
27 Jag vet en vrå Musik: Rappe
28 Gör oss brinnande i anden Musik: L. Reichardt
29 Låt Anden falla över oss som fordom Musik: K.G. Sjölin
30 Skurar av nåd skola falla Finns på Wikisource
31 Helge Ande, trogna vakt Musik: M.M. Wells
32 Helge Ande, rika flöde
33 Hur många hinder komma på Musik: N.F.

III. Ungdomssånger

34. Huru mången det är
35. Ungdom i världen Musik: Carl Sjögren Finns på Wikisource
36. I jublande vårdag Musik: Svensk folkmelodi
37. Sök Herren nu i dina ungdomsdagar Musik: Ira D. Sankey
38. Hur skönt i livets blomma Musik: J.C.F. Haeffner
39. O, du starka ungdomstrupp Musik: A.F. Myers
40. Gå nu i livets morgon
41. Herre Jesus, tag mitt hjärta Musik: Joseph Haydn
42. Hur stort, hur skönt, vad glädje skön
43. Hur skall en yngling vandra Musik: S. Salvatori
44. De fly så snart Musik: Ira D. Sankey
45. Jag är ung, jag är glad Musik: Frédéric Chopin
46. O, hur stort att tro på Jesus uti unga år Finns på Wikisource
47. Yngling, redan i din ungdomsvår

IV. Väckelsesånger

48. Själ, i stormens brus
49. Vill du från syndernas börda bli fri? Musik: Revival Hymns
50. Jesus, full av kärlek, ropar Musik: V.B. Bradbury
51. Har du mod att följa Jesus?
52. Dröjer du än, o broder?
53. Livets dag den är så kort
54. O, öppna ditt hjärta för Herren
55. Lyssna själ! Vem är som klappar
56. Här kommer en främling från fjärran ort Musik: Oscar Ahnfelt
57. Lever du det nya livet Text: Lina Sandell
58. Kan du giva ditt hjärta för tidigt åt Gud Finns på Wikisource
59. Sökande hjärta, kom! Musik: Fr. E. Fredrik Engelke
60. Det är fullkomnat
61. Skynda till Jesus, tveka ej mer Musik: G.F. Root
62. Kom, o kom, du betryckta själ
63. Kära själ, som irrar fjärran Musik: J.R.S.
64. Lämna dig helt åt Jesus Musik: J. Blomquist Finns på Wikisource
65. Har du intet rum för Jesus Musik: C.C. Williams
66. Jesus så kärleksfullt kallar nu dig Musik: G.C. Stebbins
67. Kom som du är till din Jesus Musik: William J. Kirkpatrick
68. Se blott på Jesus Musik: Arr
69. Rum invid korset för varje själ Musik: Arr
70. Du som uti världen Musik: Ira D. Sankey
71. Har du lägrat dig vid gränsen Musik: P.P. Bliss
72. Frälsning i Jesus allena Text: E.R. Latta, Musik: J.H. Tenney
73. Det är ett fast ord och i all måtto Text G.B.
74. Hör vad under Gud har gjort
75. Jag är en främling här Text: E.T. Cassel, Musik: Flora H. Cassel
76. Härligt nu skallar Text bearb William Skoglund, Musik arr: A.L. Skoog
77. Se, de nittionio vila tryggt Musik: Ira D. Sankey
78. Vi böljar denna skara, säg Musik: T.E. Perkins
79. Från det slaktade Guds lamm
80. Vem kommer näst att följa Jesus Musik: Robert Lowry
81. Är det intet för dig Musik: May Whittle Moody

V. Frälsningssånger

82. Kärlek utan gränser, rik och fri
83. Tvivla ej på frälsarens makt Musik: G.F. Root
84. Ack, säg mig, vad är det för en bjudning Musik: A.L. Skoog
85. Du som din skatt på jorden äger Text: J. Blomqvist
86. Kärlek från vår Gud väller stilla ut Musik: Dansk folkmelodi
87. Jesus undfår syndare Musik: James McGranahan
88. Ring i himlens klockor Text: W.O. Cushing, Musik: G.F. Root
89. Invid korset blev jag renad Musik: "O, vad sällhet det skall bliva"
90. Klippan står fast Musik: T.C. O'Kane
91. Jag är en kristen, känner du min fana Musik: Gammal svensk melodi
92. Huru ljuvlig, hur öm var ej mästarens röst Musik: E.H. Phelps
93. Strömmen från min frälsares sår
94. Underbar kärlek så stor Musik: J.M. Driver
95. Det går från örtagården Musik: C.G. Liander
96. Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning Musik: D.B. Towner
97. Vid levande källan jag vilar förnöjd Musik: E. Gustavsson
98. Se, mängden mot Golgata skrider
99. Du kallar mig så ljuvt Musik: L. Harlsough

VI. Trossånger

100. Jag har hört, att min Jesus har älskat så ömt
101. Jag funnit en reningsflod
102. Jag har funnit Sarons blomma
103. Gud, jag frågar ej efter varken makt eller guld Musik: Frank M. Davis
104. Klädd i Guds Frälsning jag står
105. Hur underlig är du i allt vad du gör Musik: E. Gustavson
106. Kom du, som älskar Gud Musik: Robert Lowry
107. Tro dig igenom, hoppas på Gud Musik: K.G. Sjölin
108. Vår Gud giver löfte Musik: Herbert J. Laccy
109. Allenast i hopp till Gud Text: Jonas Petersen
110. Ack, saliga stund utan like
111. När jag i tron min Jesus ser Musik: Folkmelodi
112. Löftena kunna ej svika Musik: Lewi Pethrus
113. Ljuv är min tillflykt
114. Den, som tror på Herren Musik: C.H. Morris
115. O Jesus, jag ej glömma kan Musik: Asa Hull
116. En underbar, underbar tillflykt jag har Musik: Lewi Pethrus
117. Många stormar gå i tiden Musik: R.E.
118. Kära själ, du som älskar Jesus Musik: F.A.Graves
119. Blicka upp, blicka upp Musik: J.F. S-m
120. Om vi hade endast solsken året om Musik: Chas. H. Gabriel
121. Ack, lär mig sjunga om din nåd
122. O, kasta din omsorg på Herren
123. Om dagen vid mitt arbete
124. Han kärlesfullt mig sökte Musik: Lewi Pethrus arr
125. Evad dig möter, käre vän Musik: Svensk folkmelodi Carl Lundgren Nr 30 i Nöd och Nåd (1881)
126. Hur ofta under färden
127. Trygg i min Jesu armar Text : Fanny Crosby, Musik: W.H. Doane
128. Blive det på jorden Musik: E. Gustavson och J. Sonesson
129. Fordom var min väg med Jesus Text: J.E.
130. O, jag har en vän, som älskar mig Musik: A.L. Skoog
131. Alla tvivel bär till Jesus Musik: G.C. Stebbins
132. I Jesus jag salig är vorden
133. Jag var borta ifrån Herren Musik: Lewi Pethrus arr
134. Låt mig få höra om Jesus Text: Fanny Crosby
135. Är du maktlös, är din själ bedrövad
136. O, min Jesus, du aldrig kan glömma Musik: J. Dahlöf
137. Herre, låt ingenting binda de vingar Musik: Joel Blomqvist
138. Nu har det ingen nöd, Jesus är min
139. O, det finns ingen vän lik Jesus Musik: P.P. Bilhorn

VII. Helgelsesånger

140. Har du hört, hur Daniel i Babel
141. Ingen lik Jesus i lust och smärta Musik: Geo C. Hugg
142. År Jesus när, då mitt hjärta är Musik: J. Lincoln Hall
143. Du som ofta klagar under vandringen Text: E. Bergkvist, Musik: efter Ch. H. Gabriel
144. Min älskade frälsare drog mig
145. Eld från himlen kom!
146. Jag har en vän i Jesus
147. Guds kärleks flod så full av frid
148. Det finns en underbar källa Musik: Sofie Dedekam
149. Se, från helgedomen flyter
150. Behåll min själ från dag till dag Musik: William J. Kirkpatrick
151. Guds kärlek den liknar en stor ocean
152. Köpt ifrån jorden — o, huru väl
153. När Jesus uppstått ur sin grav
154. Jag längtar, o Jesus, att helt bliva din Musik: W.G. Fischer
155. O Gud, du klara rena låga
156. Herre se, vi vänta alla Musik: E. Bergkvist
157. Min Jesus, min Jesus, mitt hjärta intag Musik: Ur hjärtesånger. Kören ur Frälsningsarméns sångbok E. Gustavson
158. Lev för Jesus! intet annat
159. Om jag ägde allt, men icke Jesus Musik: Folkmelodi
160. Vila jag sökte i världen vidText: Lewi Pethrus, Musik: Paul Ongman
161. Avskild för min Herres räkning Musik: E. Gustavson, ur Hjärtesånger
162. Jag har en vän så härlig Musik: Svensk folkmelodi
163. Till Jesus varje dag mitt hjärta drages Musik: C. Austin Milles
164. Om någon till ont mig locka vill
165. Jag törstar och jag längtar Musik: H.L. Gilmour
166. Herre, vid ditt kors i dag Musik: Frank M. Davis E. Bergkvist
167. Du, som av kärlek varm Musik: R. Lowry
168. Ett stilla barnahjärta Musik: E. Gustavson
169. Helga min själ och sinn' Musik: Fr. E. Fredrik Engelke
170. Vill du äga Jesus
171. Mera av Jesus!
172. Ned uti dalen med min Jesus trygg jag går Musik: R. Lowry
173. Närmare min Gud jag vill Musik: G.C. Stebbins
174. Närmare, o Jesus Krist, till dig Musik: Oscar Ahnfelt
175. Endast korsets väg leder hem till min Gud Text: Jessie Brown Pounds, Musik: Chas. H. Gabriel
176. Korsfäst med Jesus ej mer lever jag Musik: Mary Whittle

VIII. Lovsånger

177. Nu sjungom Gud i barnslig fröjd
178. Gud ske lov min själ är frälst Musik: J.A. Hultman
179. Nu är syndens boja krossad
180. Jag är så glad, att mig Gud håller kär Musik: P.P. Bliss
181. Aldrig tröttna vi att sjunga Musik: William J. Kirkpatrick
182. Din kärlek högre än all kunskap är Musik: Ira D. Sankey
183. Min fulla förlossning i Jesus jag fann Musik: E. Hane
184. Jag är Guds sälla barn Musik: Ur Förbundssånger
185. Gå, Sion, din konung att möta Musik: James McGranahan
186. O, djup av kärlek i frälsarens bröst Musik: W.B. Bradbury
187. Min Jesus, min konung, hur dyrbar han är Musik: Chas. H. Gabriel
188. Jubla nu, mitt sälla hjärta Musik: E. Gustavson
189. O, jag är säll uti Jesus! Musik: James McGranahan
190. Jesus allena mitt hjärta skall äga
191. Saliga visshet, Jesus är min Musik: J.F. Knapp
192. O, vilken ljuvlig tid Musik: gammal melodi
193. Säg mig, du segersälla själ Musik: E. Bergkvist
194. Glad i mitt sinn', sjunga jag vill Musik: A. S-g
195. Jag har en vän, som älskar mig Musik: N. Frykman
196. Jag kan icke räkna dem alla Musik: Lina Sandell
197. O, hur salig jag nu är
198. Livets strömmar härligt flyta
199. Hela vägen Jesus leder mig

IX. Verksamhetssånger

200. Sjung evangelium om Jesus
201. Lyft den högt, den vita fanan
202. Rädda de döende Musik: W.H. Doane
203. O, skördemän skynden på fälten ut!
204. Vi äro skördemän åt Gud
205. Tänk, vilken underbar nåd av Gud Musik: E. Bergkvist
206. Vet du väl, att världen längtar
207. Se, hur på syndens och lustarnas hav
208. O, sprid det glada bud Musik: William J. Kirkpatrick
209. Endast en solens strimma Musik: J.R. Sweney
210. Vill du leva, vill du verka Musik: W.B. Bradbury
211. Gör det lilla du kan Musik: A. S-g
212. O, var äro de, som på Andens bud Musik: G.F. Root
213. Låt oss sprida solsken Musik: William J. Kirkpatrick
214. Måste då jag gå så tomhänt
215. Från ljusets kullar, kristna här Musik: Ira D Sankey
216. Så långt som havets bölja går Musik: Johann Pachelbel
217. Bjud dem in de många arma
218. Ej blott i hednavärldens länder Musik: A.S. Sörlin

X. Hemlandssånger

219. Vi draga framåt, sade Mose en gång Musik: Folkmelodi
220. O, min tanke flyr hän till det härliga land Musik: J.A. Hultman
221. Snart randas en dag, så härlig och stor Musik: A.L. Skoog
222. Till de renas och heligas hemland vi tåga
223. Var finner jag vilan så skön
224. Du käre pilgrim i främlingslandet Musik: N. Frykman
225. Det ljusnar nu, det gryr till dag
226. =, hur saligt att få vandra Musik: R. Lowry
227. Det följer en morgon på svartaste natt Musik: A.L. Skoog
228. När solen lyktat dagens gång Musik: J.A. Elner
229. Borde jag ej vara glad
230. En morgon utan synd jag vakna får Musik: G. Lewenhaupt
231. När jag från mödans och prövningarnas land Text: C.H.G.
232. Min framtidsdag är ljus och lång Musik: N.F.
233. Guds barn de komma från alla land
234. I tidens aftonskymning Text: C. Björkman Musik: L.Mason
235. Solen sjunker bakom bergen Musik: James McGranahan
236. Ifrån glashavets stränder ett eko jag hör Musik: K.G. Sjölin
237. När den evigt klara morgon gryr
238. Jesus kommer, Jesus kommer Musik: J.A. Hultman
239. Någon skall gå genom himlens port Musik: James McGranahan
240. När sorgen mig trycker på jordlivets stig Musik: Carl Bohlin
241. Vem är skatan, som syns glimma Musik: A. S-g
242. När som livets stormar flytt Musik: William J. Kirkpatrick
243. Hemland, där sol ej dalar Musik: J.S. Fearis
244. Invid porten där
245. När som domsbasunen ljuder
246. O, jag vet ett härligt land Musik: J. Dahlöf
247. Din jaspismur, de gators guld Övers E. Bergkvist Musik: Isabel Kennedy
248. Oss ett tusenårigt rike lovat är
249. O strålande krona
250. I sin kärlek, rik och stor Text: U.O.
251. Städse på Sion jag tänker Text T.B.B. Musik: Claritel
252. När mitt livsverk är ändat Text: Fanny J. Crosby Musik: Jno R. Sweney
253. O, hur förgängligt allt är på jorden Musik: Reihold Bystedt arr

XI. Avslutningssånger

254. En tillflyktsort är urtidens Gud Ur Jubelklangen
255. Nu vi skiljas, systrar, bröder Musik: E. Bergkvist
256. Ack, skola vi, som samlats här Musik: Ira D. Sankey
257. Tack. o Gid, för vad, som varit Musik: J.A. Hultman
258. O Jesu, bliv när oss Musik: Oscar Ahnfelt
259. Pris Gud, i makt och kärlek stor Musik: Guil Freanc
260. Amen, lov, ära, nu sjunga med fröjd Musik: Dansk melodi

XII. Körer

Körerna har ingen musik.

Källor

  • Musik till Samlingstoner, 2:a utgåvan. Finns i museet