Nya psalmer (1921)

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nya psalmer – Av Kungl. Maj:t medgivna att användas tillsammans med 1819 års psalmbok var ett tillägg till innehållet i 1819 års psalmbok som gavs ut i nytryck 1921 i egen volym, kallad "Nya Psalmer". Då utges 173 nya psalmer, varav fjorton psalmer är skrivna/bearbetade av åtta kvinnor. Sex psalmer av Lina Sandell. I 1819 års psalmbok fanns bara tre kvinnliga psalmdiktare. Tanken med utgivningen var att man ville prova en del nya och bearbetade psalmer inför en förestående större revidering av 1819 års psalmbok som använts i hundra år.

Förarbeten

Se Förarbeten till 1921 års tillägg

Kungörelsen och dess bakgrund

 • 1908 års kyrkomöte anhåller hos Kungl Maj:t att en ny psalmbok ska utarbetas.
 • 1908-11-27 Kungl Maj:t uppdrar åt en psalmbokskommitté med biskopen i Karlstad J A Eklund, kyrkoherden A F Runstedt och redaktören E N Söderberg att "med varsamhet verkställa en revision av svenska kyrkans psalmbok..." Välkända äldre ord ska behållas liksom numren.
 • 1911 Eklund m fl utger förslag till psalmbok
 • 1914-10-12 Eklund m fl avger nytt förslag till psalmbok
 • 1915 års lyrkomöte tar ställning till 1914 års förslag och remiss-svar.Kyrkomötet önskar ytterligare bearbetning samt utökande av kommittén och publicerande av nya förslaget.
 • 1915-12-23 Kungl Maj:t tillsätter en psalmboksnämnd med uppdrag att granska 1914 års förslag och utarbeta en ny psalmbok.
 • 1917-06-12 Psalmbokskommitten framlägger ett psalmboksförslag till kyrkomötet
 • 1918 års kyrkomöte granskar det framlagda förslaget och dess remissvar. Kyrkomötet beslutar att "i huvudsak godkänna" förslaget men att kommitten skulle revidera psalmbok och evangeliebok och framlägga förslag till 1920 års kyrkomöte
 • 1919-01-31 Kungl Maj:t uppdrar åt en kommitté med delvis nya ledamöter att revidera 1917 års förslag SAMT utarbeta ett förslag till tillägg med de ämnen som inte, eller torftigt, ingår i 1819 års psalmbok.
 • 1919-07-29 Kommitten överlämnar förslag till svensk psalmbok
 • 1919-12-31 Kungl Maj:t bifaller önskan från nämnden om tryckning av psalmboken.
 • 1920-12-04 Kyrkomötet hemställer att reviderat psalmboksförslag ska användas tillsammans med 1819 års psalmbok från 1 advent 1922
 • 1921-05-24 Andra kammarens första tillfälliga utskotts utlåtande.

Den kompletta texten finns i Nya psalmer (1921) Kungörelsen
Kungörelsen är daterad den 12 september 1921

 • Kyrkomötet 1920 vidtar en del ändringar och tillägg.
 • Koralbokskommittén har lämnat ett koralboksförslag. Kyrkomötet 1920 vidtar en del ändringar och tillägg även i denna.
 • Första kammaren avger ett beslut med anledning av motion nr 139 av herr Sandegård m.fl. angående kyrkomötets beslut om ny psalmbok.
 • Särskilt kommitterade har föreslagit att, i stället för en helt ny psalmbok, man gör ett tillägg till 1819 års psalmbok.

MEN
Andra kammarens första tillfälliga utskott lämnar utlåtande nr 10 efter att första kammaren beslutet på motion angående kyrkomötets förslag till ny psalmbok.

Det inkommer från riksdagen en skrivelse, daterad i första och andra kammaren den 11 juli 1921, som önskar att kungen INTE ska godkänna förslagen. Kungen beslutar då att psalmboksnämnden och de särskilt kommitterade ska överarbeta båda förslagen tillsammans med sakkunniga inom ecklesiastikdepartementet.

Kungen bestämmer slutligen att

 • INTE ge ut en ny psalmbok.
 • Kyrkomötets förslag till helt ny psalmbok, enligt psalmboksnämndens utformning, utges i bokhandeln.
 • För kyrkans bruk ska det utges ett tillägg till 1819 års psalmbok med de nya psalmerna nr 501-673, de psalmer som framtagits av särskilt kommitterade och sakkunniga.
 • En ny koralbok, anpassad efter 1819 plus tillägget.
 • Dessa ska användas i kyrkan från 1:a advent, 27 november 1921.
 • Vem som vill kan skicka in synpunkter före 1/1 1924.

Kungörelsen skall bifogas böckerna och dessutom läsas upp i församlingskyrkorna.
Tillägget kom att kallas Nya psalmer.

Psalmer i 1921 års tillägg till 1819 års psalmbok

Nya psalmer (1921), innehåll

Melodier

Musiken utges i 1921 års koralbok

Kvinnliga psalmförfattare/bearbetare i 1921

 • 502 O Du, som ser, Jeanna Oterdahl, 1910
 • 506 Så älskade Gud världen all, Betty Ehrenborg Posse (efter Cowper)
 • 507 Här en källa rinner:, Betty Ehrenborg Posse (efter Cowper)
 • 542 Tillkomme ditt rike, o Herre vår Gud, Lina Sandell Berg (bearb)
 • 544 Fader, förbarma Dig!,, Hedvig Posse
 • 548 Vattuströmmar skola flyta, Marie Sophie Herwig (bearb Eklund)
 • 563 Herre, samla oss nu alla, Lina Sandell Berg
 • 590 O vad är väl all fröjd på jorden, Lina Sandell Berg
 • 593 Så tag nu mina händer, Julia von Hausmann (bearb Eklund)
 • 603 Jesus för världen givit sitt liv, Lina Sandell Berg
 • 619 Du ligger mjukt (vers 2-6), Siri Dahlquist f Jonsson
 • 622 Tryggare kan ingen vara, Lina Sandell Berg
 • 654 Jag är en gäst och främling, Lina Sandell Berg
 • 667 Tänk, när en gång det töcken har försvunnit, Elin Silén, f Nordin

14 psalmer varav 6 st är Lina Sandell. Åtta författarinnor.

502 = 1937 nr 527 = 1986 nr 227
503 = 1937 nr 31 = 1986 nr 28
507 = 1937 nr 303 = 1986 nr 246
542 = 1937 nr 246 = 1986 nr 100
544 = ej med
548 = ej med
563 = 1937 nr 217 = 1986 nr 21
590 = ej med
593 = 1937 nr 331 = 1986 nr 277
603 = 1937 nr 519 = 1986 nr 45
619 = 1937 läsepsalm III
622 = 1937 nr 513 = 1986 nr 248
654 = 1937 nr 579 = 1986 nr 322
667 = 1937 nr 594 = 1968 nr 320

Se även

Källor

 • Psalmboken 1921