Verksamhetsberättelse för Ramsbergs Socialdemokratiska förening - Verksamhetsåret 2008

Föreningen har sedan förra årsmötet haft möten enligt nedan. Möten fram till årsmötet 2008 behandlades i förra verksamhetsberättelsen, trots att verksamhetsår är kalenderår. Liksom tidigare arbetar föreningen för att presentera bygden och inbjuda människor att flytta till Ramsberg. Detta arbete har dock blivit mindre betungande genom att den nybildade föreningen "Ramsberg - en bygd i Bergslagen" tillkommit och arbetar i samma riktning. I övrigt har föreningen arbetat med partiets rådslag samt att, genom en ökad representation, förbättra Ramsbergs inflytande i Svenska Kyrkans organisation i stiftet.

Föreningens medlemsmöten från årsmötet har haft följande innehåll:
OOO Årsmötet var inplanerat till den 17 mars, som offentligt möte kring energifrågor och därefter årsmötesförhandlingar. Det blev dock så att inga årsmötesförhandlingar hölls utan dessa kom till stånd vid nästkommande möte den 14 april.

OOO
Föreningsmöte den 12 maj diskuterades nyheter i bygden, risk för nedläggning av olika verksamheter som biblioteket, skolan m m samt planering av sommarfesten.
OOO Sista mötet inför sommaren hölls den 9 juni med sommarfest hos Mona med trevlig samvaro och utsökt förtäring.
OOO
Höstens första möte den 8 september diskuterade vi rådslagsfrågor samt planerna på sammanslagning mellan Ramsbergs församling och Lindesbergs, vilket skulle innebära försämring av servicen i Ramsberg gällande dop, vigslar, begravningar och gudstjänster.
OOO Mötet som var inplanerat till den 15 oktober ställdes in p g a för få deltagare.
OOO Föreningsmötet den 10 november ägnades till största delen åt diskussioner kring nomineringar till kyrkovalet. Vi diskuterade även att inbjuda arbetarekommunens nye ordförande, Bengt Storbacka, till ett möte samt att eventuellt ordna en författarafton med Göran Greider. Om föreningen Ramsberg - en bygd i Bergslagen inte ställer upp som medarrangör enades man om att s-föreningen ensam anordnar denna.
OOO Första föreningsmötet år 2009 var ett offentligt möte den 12 januari med Bengt Storbacka där han berättade om sig själv och sina planer med arbetet som ordförande och närvarande föreningsmedlemmar berättade om föreningens arbete i Ramsberg.
OOO Ett möte var inplanerat till den 9 februari, som dock måste ställas in p g a sjukdom.
OOO Föreningsmötet den 9 mars ägnades åt rapporter och nomineringar inför kyrkovalet och EU-val och även förberedelser och nomineringar inför föreningens årsmöte.

Två offentliga möten har genomförts under året, dels föregående årsmöte, som handlade om vårt privata energianvändande, med deltagande av kommunens energirådgivare, Christer Hultman och Thorbjörn Borg dels mötet 12 januari med Bengt Storbacka.

Föreningen arbetar fortlöpande med att försöka öka och bevara den service som finns i bygden och förbättra det som behövs. Det är viktigt att förbättra möjligheterna till arbete och bostad för att få unga människor att flytta in/bo kvar i bygden. Det är glädjande att föreningen Ramsberg - en bygd i Bergslagen tillkommit och kan medverka i detta arbete.

Föreningens medlemmar har deltagit i kulturhelgen "Vinterspår", samt har uppdrag i Kyrkorådet. Provbo-projektet finns kvar genom dess hemsida på www.provbo.tk som uppdateras kontinuerligt.
Föreningens medlemmar har därtill fortfarande såväl representation i distriktets förtroenderåd samt kommunala uppdrag i tex fullmäktige, socialnämnd, räddningsnämnd, kommunstyrelsen, Linde Energi, Molab, Linde exploatering, kultur- och fritidsnämnd, kommunala revisionen med tillhörande lekmannarevisionsuppdrag i kommunala bolag samt valnämnden.

Föreningens hemsida nås via arbetarekommunens och via www.sforening.gammelbo.com - sforening.gammelbo.com samt www.ramsbergssocdem.gammelbo.com och ramsbergssocdem.gammelbo.com, men den enkla adressen www.ramsberg.tk fungerar inte alltid p.g.a för få besök per månad.

Vi är sen flera år tillbaka stödmedlemmar i Unga Örnar men har under verksamhetsåret inte fått något nytt inbetalningskort sedan föreningens kontaktperson avflyttade. Medlemmarna har genom tidigare föreningsbeslut möjlighet att få reseersättning med det skattefria beloppet för resor till arbetarekommunmöten (inom 6 mån från genomförd resa), men utnyttjar aldrig möjligheten.

Summering:
Året som gått har, liksom tidigare år, varit löpande och enträget föreningsarbete. Föreningens medlemmar har varit aktiva i flera föreningar och organisationer i bygden och deltagit i de verksamheter, som varit aktuella. Föreningens medlemmar ser det som oerhört viktigt att alla engagerar sig i olika aktiviteter, som görs för att vi även i fortsättningen skall ha kvar en levande bygd.
Medlemsantalet är i stort sett oförändrat men rapportrutinerna sedan central uppbörd infördes fungerar inte tillfredsställande. Rutinerna för utskick och kallelser har inte förändrats och fungerar därför fortfarande i viss mån otillfredsställande. Diskussioner förs fortlöpande hur vi kan intressera fler människor att bli medlemmar och hur aktiviteten kan förbättras. Tyvärr har vi inte hittat något sätt som visat sig riktigt effektivt. När det gäller kallelser fungerar det bra med e-post och telefon för de medlemmar som redan är aktiva.

Styrelsen tackar för det givna förtroendet att leda föreningens arbete.

Maria Lagerman - Ordförande
Mona Westerlund
- Sekreterare
Birgitta Asp Ericson
- Kassör
Ann-Sofie Fantenberg
- Studieorganisatör

Verksamhetsberättelse för Ramsbergs Socialdemokratiska förening - Verksamhetsåret 2007

Föreningen har sedan förra årsmötet haft möten enligt nedan. Möten fram till årsmötet 2006 behandlades i förra verksamhetsberättelsen, trots att verksamhetsår är kalenderår. Liksom föregående år har även detta år präglats av arbetet att presentera bygden och inbjuda människor att bosätta sig i Ramsberg.

Föreningens medlemsmöten från årsmötet har haft följande innehåll:
OOO Föreningsmöte den 7 maj där vi diskuterade föreningens representation i olika styrelser och nämnder. Rapporterades att två medlemmar initierat en protestlista för att förhindra nedläggning av Ramsbergs bibliotek.
OOO Sommarfest den 31 maj hos Maria Ströman på Bärnstensvägen i Storå där vi åt gott och avhandlade händelser i bygden i gemytlig samvaro.
OOO Föreningsmöte den 3 sept hos Ingegerd Lööv i Lindesberg med diskussioner om ekonomi, inbjudan till rådslag om skolan, äldreomsorg m m.
OOO Föreningsmöte den 1 okt med livliga diskussioner om hur vi skall kunna rädda biblioteket och skolan från nedläggning.
OOO Föreningsmöte den 7 jan innehöll rapporter från styrelser och nämnder, bl a från Kultur- och Fritidsnämnden att "vi kunde räkna med att få ha biblioteket kvar" samt diskussion om bl a miljöfrågorna inför Rådslaget.
OOO
Extra föreningsmöte den 21 jan med anledning av Rådslaget, vilket handlade i första hand om Arbetsmarknadspolitiska frågor. Förslag som framkom skickades in till partiet centralt.
OOO
Föreningsmöte den 4 feb handlade i första hand om förberedelser inför årsmötet. Medlemmar, som deltagit i föreningens, Ramsberg - En bygd i Bergslagen, årsmöte rapporterade därifrån. Denna förening är viktig för bygdens fortlevnad.

Offentliga möten har genomförts i samband med föregående årsmöte då Anders Carlmark redogjorde för hur det är att vara arbetslös idag. Ett referat om villkoren och svårigheterna publicerades på hemsidan. Under hösten affischerades och publicerades i NA/Bergslagsposten en inbjudan till alla intresserade att delta i mötesserie om rådslagsfrågor. Men inga utöver föreningens medlemmar har deltagit och mötesserien krympte till två möten i januari.

Föreningens ansvar som huvudman för en placering i samhällstjänst under sex månader (med 140 arbetstimmar att utföra) avslutades till sommaren. Arbetsuppgifterna genomfördes i huvudsak utanför föreningens verksamhetsområde.

Förutom Rådslagets diskussioner och deltagande för att bilda föreningen Ramsberg - En bygd i Bergslagen har våra medlemmar varit engagerade i Biblioteksrådet som blev en fortsättning efter att föreningens representant i kultur- och fritidsnämnden startat en namninsamling för att bevara biblioteket. Föreningens medlemmar har deltagit i kulturhelgen "Vinterspår", samt har uppdrag i Kyrkorådet där man för närvarande diskuterar ett ev samgående mellan Ramsbergs och Lindesbergs församlingar. Provbo-projektet finns kvar genom dess hemsida på www.provbo.tk som uppdateras kontinuerligt.

Föreningens medlemmar har därtill fortfarande kommunala uppdrag i tex kultur- och fritidsnämnd, socialnämnd, räddningsnämnd, ersättare i kommunstyrelsen, kommunala revisionen, valnämnd samt fullmäktige.
Föreningens hemsida nås via arbetarekommunens och via www.sforening.gammelbo.com - sforening.gammelbo.com samt www.ramsbergssocdem.gammelbo.com och ramsbergssocdem.gammelbo.com, men den enkla adressen www.ramsberg.tk fungerar inte alltid p g a för få besök per månad.

Vi är sen flera år tillbaka stödmedlemmar i Unga Örnar men har under verksamhetsåret inte fått något nytt inbetalningskort sedan föreningens kontaktperson avflyttade. Medlemmarna har genom tidigare föreningsbeslut möjlighet att få reseersättning med det skattefria beloppet för resor till arbetarekommunmöten (inom 6 mån från genomförd resa), men utnyttjar aldrig möjligheten.

Summering:
Året som gått har, liksom tidigare år, varit löpande och enträget föreningsarbete. Föreningens medlemmar har varit aktiva i flera föreningar och organisationer i bygden och deltagit i de verksamheter, som varit aktuella. Föreningens medlemmar ser det som oerhört viktigt att alla engagerar sig i olika aktiviteter, som görs för att vi även i fortsättningen skall ha kvar en levande bygd.
Medlemsantalet är i stort sett oförändrat men rapportrutinerna sedan central uppbörd infördes fungerar inte tillfredsställande. Rutinerna för utskick och kallelser har inte förändrats och fungerar därför fortfarande i viss mån otillfredsställande. Diskussioner förs fortlöpande hur vi kan intressera fler människor att bli medlemmar och hur aktiviteten kan förbättras. Tyvärr har vi inte hittat något sätt som visat sig riktigt effektivt. När det gäller kallelser fungerar det bra med e-post och telefon för de medlemmar, som redan är aktiva. Inför nästa år får vi försöka finna ut något bra system för att få flera medlemmar och för att entusiasmera redan befintliga medlemmar att aktivera sig mera.

Styrelsen tackar för det givna förtroendet att leda föreningens arbete.

Maria Ströman - Ordförande
Mona Westerlund
- Sekreterare
Birgitta Asp Ericson
- Kassör
Ann-Sofie Fantenberg
- Studieorganisatör

Verksamhetsberättelse för Ramsbergs Socialdemokratiska förening - Verksamhetsåret 2006

Föreningen har sedan förra årsmötet haft minst tio möten. Möten fram till årsmötet den 29 mars 2005 behandlas i förra verksamhetsberättelsen, trots att verksamhetsår är kalenderår. Året har präglats av arbetet att presentera bygden för inbjudan att komma att provbo 19-20 aug och valarbetet.

Föreningens medlemsmöten från årsmötet har haft följande innehåll:
OOO Föreningsmöte den 10 april med rapport från distriktskongressen och årsmöte i arbetarekommunen då återigen en av föreningens medlemmar valdes in i styrelsen.
OOO Föreningsmöte den 9 maj om kommunens valprogram inför fastställande på arbetarekommunen, rapport från Prov-bomötet i helgen och trots tidpunkten på året även diskussioner om julmarknadens längd i Ramsberg.
OOO Sommarfesst den 5 juni hos Birgitta Asp-Ericsson med smörgåstårta & Prov-Bo-prat.
OOO Föreningsmöte 7 aug om slutspurt kring "Bo i bygden" vid hembygdsdagen 20 aug.
OOO Föreningsmöte 4 sept om slutspurt inför valet.
OOO Föreningsmöte 2 okt som annonserades ut vid affären, med rapport och diskussion om valresultatet och Prov-Bo-arbetet.
OOO Extra föreningsmöte 10 okt med nomineringar till nämnder.
OOO Föreningsmöte 7 nov med löpande ärenden.
OOO Föreningsmöte 4 dec (kanske ställdes in, oklart)
OOO Föreningsmöte 15 jan om kommunpolitiska uppdragen från mandatperiodens början, partiordförandevalet och medlemsärenden i samband med att avgiften kommer att tas in från centralt håll för 2007. Protokollet publicerat på hemsidan.
OOO Föreningsmöte 12 feb med förberedelser inför årsmötet, diskussion om kommunala revisionens arbetsområden och frågan om tillgång till präst i Ramsberg.

Offentliga möten har genomförts inom ramen för Provbo-projektet, i samarbete med andra lokala föreningar och församlingen. Den 7 maj avhölls ett välbesökt möte med 14 personer på församlingsgården där många idéer samlades om vad och hur bygden kan presenteras. Den 23 maj preciserades innehållet av vad som finns att erbjuda då även kommunalrådet Anders Ceder deltog. Lena Beskow arbetade med hjälp av arbetsförmedlingen under några månader för att hålla i det praktiska arbetet som helhet.

I valarbetet bjöd vi in till "Valfika med mutkorvar" vid Eriks Livs den 1 september då föreningens alla aktiva medlemmar deltog och representanter från Arbetarekommunen närvarade genom Anders Ceder, Irja Gustavsson och Thomas Esbjörnsson. Valaffischer vållade en del dispyt vid fd kommunalhuset men fick i övrigt sitta i fred på andra ställen.

I samband med höjningen av barnbidraget delades information ut en morgon vid dagis.

I samband med Prov-Bo-projektet gjordes en separat websida som presenterar hela bygdens utbud av aktiviteter, service och boende. Därtill ett speciellt bildspel med ett 80-tal egna bilder från bygden, vilket också visades dygnet runt under en månads tid vid utställningen i Stockholm. Ett drygt tiotal personer, i huvudsak från föreningen, medverkade för att under vernissagehelgen i början av augusti presentera och bjuda in till evenemanget. Provbo-sidan finns med i kommunens presentation "LivstidsMagasin" och uppdateras ibland, den nås på följande adresser: www.provbo.tk - www.bygden.gammelbo.com - www.provbo.gammelbo.com - provbo.gammelbo.com - www.ramsberg.gammelbo.com - ramsberg.gammelbo.com

Föreningens hemsida nås via arbetarekommunens och via www.sforening.gammelbo.com - sforening.gammelbo.com samt www.ramsbergssocdem.gammelbo.com och ramsbergssocdem.gammelbo.com, men den enkla adressen www.ramsberg.tk har vi under en lång tid inte haft tillgång till, förrän nyligen igen, pga för få besök per månad. Föreningen beslöt bekosta en betald adress för 20 US-dollar för två år eller 25 US-dollar för tre år, men drabbades i samma veva av datorhaverier.

Föreningen åtog sig på senhösten att vara huvudman för en placering i samhällstjänst under sex månader (med 140 arbetstimmar att utföra). Arbetsuppgifterna genomförs i huvudsak utanför föreningens verksamhetsområde då vederbörande inte är socialdemokrat eller sympatisör, varför det är bättre att erbjuda arbetsuppgifter av annat ideellt slag i bygden.

Vi är sen flera år tillbaka stödmedlemmar i Unga Örnar. Medlemmarna har genom tidigare föreningsbeslut möjlighet att få reseersättning med det skattefria beloppet för resor till arbetarekommunmöten (inom 6 mån från genomförd resa), men utnyttjar aldrig möjligheten.

Föreningens medlemmar har fortfarande, sen jan 2006, kyrkopolitiska uppdrag samt från jan 2007 kommunala uppdrag i tex kultur- och fritidsnämnd, socialnämnd, räddningsnämnd, ersättare i kommunstyrelsen, kommunala revisionen, valnämnd samt fullmäktige. Några medlemmar har flyttat från föreningens geografiska område, varav ordföranden kvarstår som medlem men sekreteraren flyttat för långt bort och lämnade sitt uppdrag i december. Under året avled en av de gamla aktiva medlemmarna, Arne Lööv, som föreningens skickade minnesgåva till 2007.

Summering:
Året som gått har varit väldigt intensivt i föreningen, även om det kanske inte synts utåt så mycket som ett regelrätt föreningsarbete. Vi finns som regel representerade på arbetarekommunmötena i Lindesberg och finns representerade med en ledamot i styrelsen. Sedan april 2006 har vi förlagt våra möten till Eriks Livs kaffehörna och köper fikat där. Vi har inte haft någon studiecirkel under året.
Vi består vid årsmötet av 35 medlemmar, som rapporterats för central uppbörd, tre är avgiftsbefriade. Ett tiotal är aktiva. Utskick och kallelser har inte fungerat tillfredsställande och behöver förbättras för att öka aktiviteten, men som regel nås ändå en ganska stor del av medlemmarna av epost-kallelser och via den telefonkedja som upprättats där mottagare av epost åtagit sig att ringa till aktiva medlemmar för påminnelser om näraliggande aktiviteter.

Styrelsen tackar för det givna förtroendet att leda föreningens arbete.
Maria Ströman - Ordförande
Solveig Sundblad - Sekreterare
Margareta Gustavsson - Kassör
Ann-Sofie Fantenberg - Studieorganisatör

Verksamhetsberättelse för Ramsbergs Socialdemokratiska förening - Verksamhetsåret 2005

Föreningen har sedan förra årsmötet haft endast sex möten. Möten fram till årsmötet 29 mars 2005 redovisas i förra verksamhetsberättelsen (inkluderande uppvaktningen av SiS representant den 4 feb 2005).

Våra möten har haft följande innehåll:

Mötet 3 maj diskuterades möjligheterna att avsluta vårt postgiro igen, enligt årsmötesbeslutet, samt vilka alternativ vi skulle välja. Vi planerade aktiviteter inför EU-valet och sommarfesten, samt rapport från valet av landstingsråd tillika ordförande som utföll med en knapp majoritet för vår kandidat (52 mot 48).

Mötet 26 april behandlades kvarvarande ärenden från årsmötet med ekonomirapport, revisionsrapport och frågan om ansvarsfrihet. Trots detta annonserades mötet vid Eriks Livs som: Välkommen till ett alldeles "vanligt" medlemsmöte. Efter årsmötesärenden avhandlade vi inbjudningar till kurser för förtroendevalda och beslöt att ordförande och kassör skulle erbjudas kurserna på Fellingsbro Folkhögskola.

Sommarfesten i föreningen avhölls den 31 maj i Maria Strömans trädgård då massmedia var inbjuden för offentliggörandet att Lindesbergs Obundna demokrater övergår i medlemsskap i socialdemokraterna.

Mötet 5 september handlade om jobbet inför kyrkovalet, valsedelsutskick och besök vid Lindeskolan. Rapporter och diskussioner om hot angående indragna vägbidrag. Mötet uppdrog åt Mats Lagerman och Maria att göra en insändare som kom att ru-briceras "Behåll vägbidragen utan vägpottspopulism!"

Mötet 3 oktober hälsades två nya medlemmar välkomna och meddelades att en av våra medlemmar avlidit varpå Maria fick i uppdrag att framföra föreningens kondoleanser. I övrigt handlade mötet om eftervalsprat från kyrkovalet och med kommunens budget igen och fortsatta diskussioner om "strandnära boende" samt frågan om biljettförsäljning till julkonserten i Ramsberg.
Mötet den 7 november handlade om nomineringar för kyrkliga förtroendeuppdrag och rapport från arbetarekommunens seminariedag den 23 oktober om äldreomsorgen.

Av olika skäl inställdes några möten pga kollisioner i dec och januari, föreningsmötena återupptogs inte förrän den 28 feb då vi samlades hemma hos Ingegärd Lööv i Lindesberg för nomineringar till arbetarekommunens uppdrag, nämndordföringar och kommunlistorna.

Den 10 april var avsikten att hålla årsmöte men pga utebliven kallelse endast rapport från distriktskongressen helgen före och diskussioner kring en idé från Mats Lagerman om ett bygdeprojekt för att locka fler boende. Föreningen beslöt ta initiativ och bjuda in andra föreningar i bygden söndagen den 7 maj.

Övrigt:
Föreningens arbete har under hela året påverkats av ordförandens arbete som kyrkovalsansvarig för partiet i kommunen. Vi fanns representerade på arbetarrörel-sens dag den 16 april då distriktets förtroenderåd hade möte i Folkets Hus i Örebro. I samband med Stråssaföreningens mångårige ordförande Alvar Lanks bortgång skickade vi en hälsning "För ditt stora engagemang under många långa år".
Stråssaföreningen har nu övergått till Storå/Guldsmedshyttans förening vilket kommer att påverka vårt kyrkopolitiska arbete i församlingen.
Föreningen finns representerad med tre namn till fullmäktigelistan inför valet 2006.

Summering:

Året som gått har varit väldigt lugnt i föreningen, en stilla eftervalshöst. Vi finns som regel representerade på arbetarekommunmötena i Lindesberg. En del med-lemmar har haft förtroendeuppdrag och på våra sammankomster har för det mesta Folke och Birgit fixat fika. Sedan april 2006 har vi på prov förlagt möten till Eriks Livs kaffehörna och köper fikat där. Vi har inte haft någon studiecirkel under året.

Föreningen har genom dödsfall förlorat en medlem men ökat med preliminärt tre medlemmar från LOD och två helt nya medlemmar. Vi består av 38 medlemmar, varav några är tveksamma och numera fem är avgiftsbefriade. Ett tiotal är aktiva.

Styrelsen tackar för det givna förtroendet att leda föreningens arbete.

Maria Ströman - Ordförande
Solveig Sundblad - Sekreterare
Margareta Gustavsson - Kassör
Ann Sofie Fantenberg - Studieorganisatör


Bilder från årsmötet 29 mars 2005 för 2004 års verksamhetsår, med sedvanlig smörgåstårta.
Det blev tills vidare omval på alla poster, till skillnad från 2004 då vi valde ny kassör.

Maj-Britt attackerar paketet för att få loss prislappen till verifikationerna, kvittot stod inte att finna!
Rena rama tjejmaffian, åsså Folke förståss...
Gör vi annat än äter?

Solveig kunde få sin vegisvariant, trots att affären i Storå strulat till vår beställning.
Jo, vi hade ju årsmöte först!

tillbaka upp

Verksamhetsberättelse för Ramsbergs Socialdemokratiska förening - Verksamhetsåret 2004

Föreningen har sedan förra årsmötet haft 8 möten. Möten fram till årsmötet 22 mars 2004 redovisas i förra verksamhetsberättelsen.

Våra möten har haft följande innehåll:

Mötet 3 maj diskuterades möjligheterna att avsluta vårt postgiro igen, enligt årsmö-tesbeslutet, samt vilka alternativ vi skulle välja. Vi planerade aktiviteter inför EU-valet och sommarfesten, samt rapport från valet av landstingsråd tillika ordförande som utföll med en knapp majoritet för vår kandidat (52 mot 48).

Mötet 7 juni var en utflykt med sommaravslutning vid Botjärn i småregn och grådask.

Den 28 sept hade vi diskussioner om nomineringar inför kyrkovalet 2005. Rapporter om aktiviteter och evenemang som var förestående samt hur vi skulle agera vid förtroenderådet i Örebro den 14 oktober togs också upp

Den 26 oktober rapporterades om förtroenderådet den 14 oktober då vi valde Mårten Blomqvist till nytt landstingsråd. Marita Ulvskog var talare. Vi pratade om kyrkovalsmöte i Vedevåg och nomineringar på vår kyrkolista. Maria utsågs att förhandla om vår lista med Stråssa och för listan till samfälligheten.

Den 23 november rapporterades från repskapet/förtroenderådet. Vi pratade åter om kyrkovalet och vilka platser personer på vår lista ska ha. Folke efterlyste blänkare i tidningen om föreningens möten.
Nästa möte blev den 14 dec då vi tog upp Liljendal och dess eventuella stängning. Vi beslöt göra något, skriva ihop en protest i form av öppet brev till SiS. Politisk aftonskola ska starta i Lindesberg om någon är intresserad.

20 januari 2005 hade vi årsmötesplanering och prat om kyrkolistan igen. SriLanka-insamling togs upp också och föreningen beslöt bidra med en slant. Vi fick info om träff för s-kvinnor med olika teman och datum dit vi bjöds in. Vi hade också fått ett svar från SiS om Liljendals stängning. Detta svar gav ingenting, varpå vi beslöt skriva ett nytt brev till en uppvaktning som skulle ske 4 februari. Vi har fått tack av LG Persson och Ingela Frödén för vårt engagemang.

1 mars diskuterades nomineringar till styrelsen i arbetarekommunen. Vi pratade om vår medlemsavgift där arbetarekommunen har nytt förslag på tillvägagångssättet att hantera medlemsavgifterna. Maria rapporterade att hon lämnat över vår skrivelse i samband med uppvaktningen av SiS. Något svar som utlovats, har vi ännu ej fått. Solveig rapporterar att hon hört att kommunalhuset är sålt och affären betraktades som klar några dagar senare, den 8 mars. Köparen heter Ferdinand Smedberg.

Övrigt:
Vid förtroenderådets extramöte i distriktet den 19 april deltog Maria och Peter Jilcke som båda gick upp och agiterade för valet av Marie-Louise Forsberg Fransson till nytt landstingsråd. Vid nästa extramöte, den 14 okt, för att utse ersättare till avgående landstingsråd i Örebro deltog Maria och Solveig för att välja Mårten Blomqvist. Vid ordinarie förtroenderåd i Degerfors den 13 nov deltog Maria och framförde då i samband med diskussioner om organisationsöversynen, som pågår centralt inom paritet, om problemet med dyra postgiroavgifter.

Inför EU-valet hade vi en aktivitet vid Eriks Livs Lördagen den 22 maj kl 11-13 med karameller och valinformation.

Summering:
Året som gått har varit ganska lugnt och präglats av flera medlemmars vacklande hälsa. Mycket kyrkovalsprat har det varit och flera förtroenderåd (fd representantskap) att medverka vid. Vår möteslokal, Ramsbergs kommunalhus, blev sålt till en ramsbergsbo i början av mars 2005. Utåt har vi i huvudsak bara synts i samband med EU-valet och att vi har skrivit protestbrev angående Liljendals nedläggning. Annonseringarna om våra möten i lokaltidningen har varit sparsamma. Våra med-lemmar deltar i arbetarekommunens möten regelbundet och deltar i dess valberedningsarbete med en ledamot.

Vi har haft trevliga sammankomster och vill tacka Folke och Birgit som fixat kaffe med dopp till våra möten. De flesta möten har vi haft i kommunalhuset.
Föreningen har minskat med en person till 32 medlemmar, varav numera fem är avgiftsbefriade. Ett tiotal är aktiva.

En del av föreningsmedlemmarna har haft förtroendeuppdrag i en del nämnder, vilket har rapporterats om vid behov. Vi har ej haft någon studiecirkel under året.

Styrelsen tackar för det givna förtroendet att leda föreningens arbete.

Maria Ströman - Ordförande
Solveig Sundblad - Sekreterare
Margareta Gustavsson - Kassör
Ann Sofie Fantenberg - Studieorganisatör

Verksamhetsberättelse för Ramsbergs Socialdemokratiska förening - Verksamhetsåret 2003

Jag kan dessvärre inte hitta verksamhetsberättelsen för 2003 i mina papper, men det mesta framgår ju faktiskt av hemsidans mötesrapportering!

Maria Ströman - Ordförande
Solveig Sundblad - Sekreterare
Folke Fantenberg - Kassör
Ann Sofie Fantenberg - Studieorganisatör

Mötets viktigaste ärende var dock avtackningen av Folke som varit föreningens kassör i 31 år.
En ideell insats som sannerligen inte är lätt att tacka för i paritet med insatsen.
Han tilldelades ett välförtjänt inramat diplom med en ordentlig tulpanbukett i all enkelhet.

HÖGTIDLIGEN
ett välförtjänt
HJÄLTEDIPLOM
och HJÄRTLIGT TACK
till Folke för 31 år av

Långvarigt Tålamod
Livslångt Engagemang
Outsinlig Fantasirikedom
Ständigt Funderande
Oändlig Entusiasm
Hög Ambitionsnivå
Stor Noggrannhet
Eftersträvansvärd Rättvisa
Absolut Proffessionalism
Smittande Glädje
Enträgen Envishet
Obegränsat Hjältemod

tillbaka upp


Bilder från årsmötet 31 mars 2003 för 2002 års verksamhetsår, med sedvanlig smörgåstårta.
Det blev tills vidare omval på alla poster.

Här syns Solveig, Ann-Sofi, Ingegerd och Arne
Rune och Birgit griper sig an smörgåstårtan

Solveig, Rune, Birgit, Folke, Ann-Sofie, Ingegerd (dold) och Arne

tillbaka upp

Verksamhetsberättelse för Ramsbergs Socialdemokratiska förening - Verksamhetsåret 2002

Föreningen har sedan förra årsmötet haft 7 ordinarie möten.
Möten fram till årsmötet 2002 redovisas i förra verksamhetsberättelsen. Vid den gemensamma årsmötesfesten 28 mars i Ramsberg representerades föreningen av Solveig i festkommittén. Fyra av våra medlemmar deltog.


Våra möten har haft följande innehåll:
Den 8 april hade vi möte och cirkel hos Fantenbergs då vi pratade lite om valåret och vad som borde göras inför valet. Thomas Bodström skulle besöka Lindesberg den 17 april rapporterade Maria. Vidare rapporterades om vilken plats Ingegerd och Ann-Sofi kom på fullmäktigelistan. Placeringarna var nummer 2 respektive 5. Cirkeln handlade om vår egen och omgivningens attityder till de politiska partierna.

Den 13 maj hade vi inga föreningsärenden, utan bara studiecirkel och diskuterade hur man vinner förtroende. Vi fick en inbjudan att medverka vid landsbygdens dag den 29 juni, men inga medlemmar skulle vara hemma då.

Den 10 juni träffades föreningens medlemmar vid Ölsjön och hade en trevlig kväll tillsammans vid grillplatsen.

Nästa möte blev den 12 augusti. Cirkeln behandlade nästan enbart valplanering och vi tog upp fem olika intressanta datum då det hände lite i Linde och Örebro inför valet. Vi bestämde datum för korvbord samt fikabord vid Eriks.

Eftervalsmötet den 16 september blev inställt på grund av ett fullmäktigemöte (kyrkan?).

Den 7 oktober hölls eftervalsmötet hos Löövs med segertårta. Mötet handlade i första hand om en hiskelig massa nomineringar som skulle in före 22 oktober.

Även mötet 11 november blev inställt på grund av möteskollision för ordförande.

Den 9/12 hölls mötet hos Löövs återigen och vi bjöds på hembakta pepparkakor och varm glögg, vilket var synnerligen gott då det var många minusgrader ute. Vi samtalade om nomineringar som blivit av och Maria nämnde att ett gammalt statsråd gärna vill komma hit och prata om lokal demokrati. Han heter Bengt Göransson. Vi sa också att vi är med om det blir gemensam årsmötesfest i vår. Maria rapporterade att då Liv i Ramsbergs hemsida inte fungerar längre så har foton från studiecirkeln lagts ut på hennes privata hemsida med länkar till socialdemokraterna.

Den 10 februari 2003 hölls mötet hos Fantenbergs. Vi bestämde årsmötets datum till 31 mars samt några kommande mötesdatum i maj, juni och augusti. Vi beslutade då också att fortsätta vara stödmedlemmar i Unga Örnar i Örebro även i år. Maria rapporterade att vår valsegercirkel var på 75 studietimmar.
Året som gått har mest präglats av att det varit valår 2002 samt en hel del nomineringar som vanligt. Inför valet hade vi korvbord vid Eriks livs fredag 23 augusti samt fikabord lördag 31 augusti och både väder och gäster var vid gott humör. Den 17 augusti var vi inne några stycken och lyssnade på Thomas Bodström som höll tal på varuhallstorget i Linde. Han drog en del publik som också lät sig väl smaka av kaffet som arbetarekommunen bjöd på. Den 11 september deltog flera medlemmar på facket och LO:s populära pubafton. Den 13-14 september delade vi ut rosor vid Eriks livs. Den 3 december deltog flera medlemmar på arbetarekommunens valarbetarfest i Lindesberg.

Vi har under året haft in en motion genom Ingegerd Lööv, gällande att brandmännen i Ramsberg ska få rycka ut vid sjukvårdslarm i väntan på ambulans. Dock avslogs vår motion av Bygg- miljö- och räddningsnämnden. Frågan om miljöstationens tömningsfrekvens och behov av inhägnad har vi försökt att agera för, men utan att nå resultat.

Föreningen har ökat från 31 till 33 medlemmar, varav två avgiftsbefriade. Ett tiotal är aktiva.

Vid valet fick socialdemokraterna 183 röster i Ramsberg (35 i Löa och 140 i Stråssa), dessvärre saknas jämförbara siffror från tidigare val. I fullmäktige har vi därmed 20 av 45 mandat, tillsammans med (v) innehar vi majoriteten.

Vårt kära kaffepar Folke och Birgit har haft lite mindre bestyr under verksamhetsåret att hålla med kaffe och bröd under årets möten eftersom vi också huserat hemma hos Löövs som med den äran försett oss med fika och därmed också erbjudit en mötesplats som legat nära medlemmarna. Det är vi mycket tacksamma för.

En del av föreningsmedlemmarna har haft förtroendeuppdrag i en del nämnder, vilket har rapporterats om vid behov.

Styrelsen tackar för det givna förtroendet att leda föreningens arbete.

Maria Ströman - Ordförande
Solveig Sundblad - Sekreterare
Folke Fantenberg - Kassör
Ann Sofie Fantenberg - Studieorganisatör

Mer om socialdemokraterna i Örebro län.

Lindesbergs arbetarekommun
går att hitta där med!

   

Besökare sen 5 april 2003

 

Våra verksamhetsberättelser

Hör gärna av dig Mest dom som varit Mer om sånt vi gjort ...och sånger och andra verksamhetsberättelser Skriv väldans gärna! 

överst finns 2008, sen 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 och 2002

Visan i bakgrunden är "Arbetes söner" och är hämtad HÄR.