Lite av varje om komministerbostället Nyckelbäcken

Det finns naturligtvis mycket som skulle kunna forskas fram för att skriva om ett komministerboställe med anor från 1600-talet, men jag nöjer mig att publicera det spridda material som jag av olika anledningar har halkat över.

Noteras bör att fastigheten Nyckelbäcken utgörs av flera gårdar. Mitt intresse är mest kopplat till komministerbostället Nyckelbäcken som förekommit under namnet Lilla Nyckelbäcken då dess mantal var mindre än Stora Nyckelbäcken som är belägen någon kilometer västerut med en huvudbyggnad och två fastigheter som även de kallats Lilla Nyckelbäcken respektive gamla huset på Lilla Nyckelbäcken.


Innehåll:
1. 1900-talet, Minnen om gården och dess folk
2. 1929 års karta för komministerboställe, ¼ mantal krono Nyckelbäcken n:o 1

På egen sida finns:
A. 1895 års avflyttningsvers till komminister Humble.
B. Släktuppgifter om Komminister Anders Gustaf Arlberg med fru Sofi Eufrosyne Godenius som ankom 1849
3
. 1818 Runeberg om "Kaplansbostället" för prästen Söderström
4. 1811-1919 Handlingar som finns i Kyrkoarkivet
5. 1813 års undersökning för beskattning av Gammelbo bruks rekognitionsskogar

6. 1811 Protokoll över lantmäteriförrättning å Nyckelbäcken
7. 1698-1757 Kyrko-råds och Sochnestämmo-Protokoller - Hållne ifrån År 1698 till 1757
8. 1697 Om släkten Mineur på Nyckelbäcken
9. 1694 Att gården skulle vara en gåva nov 1694 från blivande Karl X
10. 1694 - Karta
11. 1655 Personakt för Ambrus Hansson Klockare
12. Husförhörslängder 1699-1894

På separata sidor finns:
13. John Brolins berättelse om livet på gården fram till andra världskriget.
14. Minnesord om pastor Norling.
15. Utlåtande från 1978 om Torkrian vid Granhult, med länk till bildsamling.

Nyckelbäcken på 2000-talet (Klicka på bilderna för att se dem i större format.)
Nyckelbäcken oktober 2009
Det "kyrkligt präglade" räcket till övervåningen skymtar i fönstret.
Bod och källare är kvar 10 sept 2009.
När Johanssons upphörde med sitt arrende har gården sålts till familjen Sunhede först och senast till familjen Dahlström som än idag är mjölkbönder. Åtminstone periodvis kombinerat med undervisning på Kvinnersta lantbruksgymnasium.

1900-talet och framåt - (word eller PDF)

Minnen om gården och dess folk

Delvis berättade 1999 av framlidne Karl-Gustav Svanholm, Kerstin Dalhammar, Ann-Mari Hjort och Kerstin Sjöström men i synnerhet av Holger Eklöv 2008.

Från min egen uppsats 1999 om Turismens historia i Ramsberg med omnejd framgår:

Utöver herrskapsfolkets sommargäster började andra sommargäster dyka upp runt 1950 i Gammelbo. Bland syskonen Britta född 1906, Märta född 1909 och Gunnar Hjort hittade jag Gammelbos allra första sommargäster. Märta (senare gift Hedenström) var "lite piga" hos morbrodern och komministern Wilhelm Norling. Dennes hustru var en "snål och elak apa" enligt Märta, säger idag hennes dotter Kerstin Dalhammar. Märta konfirmerade sig i Ramsberg hos morbrodern och tog så småningom med sig sin man Gösta och hyrde troligen från 1941 eller 1942 på somrarna hos bonden Eklöv i Nyckelbäcken. "Mor och Far hyrde i 16 år på Nyckelbäcken och sedan 16 år på Granhult", berättar Kerstin Dalhammar som fortsatt vara sommargäst i Ramsberg som vuxen.

Eklöv kom 1926 till gården som arrendatorer när komminister Norling bodde i prästgården, enligt Karl-Gustav Svanholm.

Norlings son, Sten, gifte sig med Märtas syster Britta - ett kusingifte. Sten och Britta hyrde stugan nere vid vägen vid Nyckelbäcken berättade Karl-Gustav. Flickornas bror Gunnar Hjort kom med hustrun Anne-Marie 1951 och hyrde gamla stugan i Lilla Nyckelbäcken (mitt emot Stora Nyckelbäcken) för 75 kr/år. "Det var inte så lätt att få fram dom pengarna heller", säger Anne-Marie, 84 år. "Sommaren efter, 1952, delade vi stugan med vännerna Lenander och deras fyra barn." Dottern Kerstin Sjöström, numera bosatt i Resta, minns hur papporna cyklade från Arboga på lördagseftermiddagarna när de slutat jobba.

Enligt samtal den 4 nov 2008 med Holger Eklöv, född 1928 i kammaren på den gamla bagarstugan på Nyckelbäcken flyttade komminister Norling 1932 till Lindesberg. Den nye komministern, Gustav Emanuel Lund, bodde aldrig på Nyckelbäcken som stod tomt fram till att familjen Eklöv flyttade in julen 1935 eller 1936 i prästgården.

Bygget av bron över Sandån.  

Två foton från förr (c:a 1930) Bygget av bron över Sandån. Vänstra bilden: På hästryggen i mitten sitter Karl-August Eklöv, bror till Harry. Vid cykeln står Axel Persson "Sjöfalls-Axel". Längst till höger står Harry Eklöv, arrendator på Nyckelbäcken. Hans häst hette Percy. Högra bilden Harry Eklöv med hästen. Foto i Åke Brolins ägo. Klicka för större bild

I Eklövs första arrende hade ingått att skjutsa prästen fram till gudstjänsterna. Från 1933 då huvudbyggnaden stod tom användes den som barnkoloni under tre somrar för Birkagården (grundat 1912) i Stockholm där Natanael Beskow arbetade. Holger berättar att han träffade Elsa Beskow när hon kom på somrarna och satt på hallen för att läsa sagor med barnen.


Nathanael och Elsa Beskow på Nyckelbäcken 1935 eller 1936.
Ur familjen Eklövs album med "Birkagårdsbarn". Albumet var en gåva till Harry och Anna Eklöv från personalen som skötte barnen. Nu i ägo hos barnbarnet Åke Brolin. (Klicka för större bilder)
Pastor Lund som besöker Birkagårdsbarnen på Nyckelbäcken 1935.
Pastor Lund som besöker Birkagårdsbarnen på Nyckelbäcken 1935. Foto i Åke Brolins ägo. Klicka för större bild
Nathanael och Elska Beskow på Nyckelbäcken 1937
Nathanael och Elsa Beskow på Nyckelbäcken 1937.

Som riktigt liten palt fick han följa med till danser i Norrbohagen innan verksamheten där upphörde. Det fanns inte så mycket att förlusta sig med, så nog blev det ibland ett besök såväl hos baptisterna i Bäckegruvans kapell som vid bönemötena i Granhults missionshus. Missionsförsamlingen och baptisterna turades om lite att ha bönemöten i Granhults ena flygel, så där var nästan lika många gudstjänster som i Bäckegruvan. Vilka som förestod en missionsförsamling i byn har jag inte fått klarhet i. Möjligen kan det vara en missionsförening (som de kyrkliga syföreningarna ofta kallades i början) som separerat från kyrkan och drev egen verksamhet. Enligt Lindesbergs Missionsförsamlings historik (se Kristinakyrkan) övergick föreningarna ofta till något frikyrkligt samfund när församlingen började ta avgifter för deras möten i skolhusen som annars var tillgängliga för syföreningarnas arbete.

Andra nöjen, när Holger kommit upp i åldrarna lite, var resultaten av läraren Nils Finnhammars olika initiativ. Som ordförande i Ramsbergs Idrottsförening, RIF, startade han bland annat motionsdans och ordna till så man hade utflykter till Rif-kojan, Norr om Nyckelbäcken. Holger var med själv och rustade upp flottarkojan och minns än målningarna på dess väggar. 

Holger Eklöv berättar att han hört långt tillbaka att fastigheten var en gåva från Drottning Kristina till församlingen. Men han har aldrig sett några källor till den uppgiften (se citat nedan från 1939). Det var formellt inte Prästgård eftersom den bor kyrkoherden i, men man kallade huset prästgården. Komministerbostället var mindre än Stora Nyckelbäcken då bostället bara innehöll 24 tunnland åker och 3 tunnland bete. Enligt Einar Söderbergs karta från 1929 utgör gården ¼ mantal krono. Eklöv arrenderade bara åker och beten, inte gårdens 100 tunnland skog som sköttes av församlingen. Familjen fick ta husbehovsvirke i hagarna.

Från släktingar som forskat lite kring gården berättar Holger om ett papper med otydligt årtal som kan vara 1811 då gården omnämns som komministerboställe med 76 tunnland hagar och gärden. Samma benämning används i handlingar från 1882. (Se Protokoll över lantmäteriförrättning å Nyckelbäcken 1811.)

Klockarängen, nära Sandån några kilometer norr om Nyckelbäcken, var det mycket tal om. Holger trodde det hade hört till Klockargården framme i Ramsberg som en äng att hämta starrgräs från, men han är tveksam till uppgiften då det var tveksamt om Klockargården i Ramsberg alls haft jordbruk. Även Karl-Gustav Svanholm talade om att platsen använts av klockaren för att hämta starrgräs från.

Holger Eklöv känner inte till kolbotten "Vikers Kapell" som Karl-Gustav Svanholm på sin tid talade om, men bottnarna som kallades Slängens och Slängens förstukvist vid vintervägen förbi kolbottnarna. Kolbotten ovanför Slängen blev förstukvisten. Holger minns inte exakt var de låg, men inom domänverkets marker. Däremot minns han prästmossen där de tog torv som barn för strö och källan nere vid Sandån. Men han har inte hört något om att det "dracks brunn" där, eller att det funnits en gammal kägelbana nere på holmen som än idag kallades Mamret, på västra sida av ån. Holger berättar att han aldrig fick något grepp om Mamrets historia eller namnets ursprung (1). Den gamla torkrian vid Granhult låg aldrig inom deras marker så den fick han inte höra något om.

Torkrian vid Granhult
Gamla Torkrian, för sädens torkning, i sintersten (slaggsten) vid Granhult. (Se Bildspel för fler bilder, eller klicka på bilden för större format)
Rian, liksom Mamret, ligger idag, 2009, på de marker som tillhör gården sen gränserna förändrats genom markköp.
Fastigheten omfattar idag 52 ha (104 tunnland), varav 18 ha skog.
© Foto: Maria (Ströman) Lagerman, sen 2009

Gården och skogen ligger helt omgärdad av gamla Domänverkets marker, vilket är lite anmärkningsvärd avstyckning, säger Holger. 700-800 meter norr om Nyckelbäcken går gränslinjen för Prästskogen. Väster om Klockarängen vid Busmossen är det också Prästskog. Västra sidan om Busmossen är det Ramsbergs bruk. Fadern kolade mest vid Busmosskogen. Man milade på olika platser ända nerifrån vägen Gammelbo-Ramsberg (vid Vagnsfalla) upp mot Busmossen. Själv har Holger inte hört berättelsen om hon som blev med barn med fadern i Busmossen mer än att han hört att historien fanns, men inte mer. Däremot berättar han att han undrat något vad dom sysslade med som bodde runt Busmossen.

Komminister Norling bodde i prästgården när Eklöv flyttade in 1926. Varför den tidigare arrendatorn, Johan Albert Pettersson, som tillträdde 1920, avflyttade framgår inte. Fadern, Harry Eklöv (1902-1961) kom från Vedevåg och modern, Anna Eklöv (1897-1949) var från Frövi. Pappa Harry arrenderade i Vedevåg eller arbetade på en gård. Där träffade han Anna som också kom att arbeta på gården. (Se mer nedan om Anna.) De hade i sitt arrende att köra Norling till kyrkan. Wilhelm Norling var född 13 juni 1860 i Nås i Kopparbergs län och kom till Nyckelbäcken 10 maj 1895 från Mora. Med sig hade han Fanny Karin Dorotea Kindgren, född i Karlskrona 28 nov 1870. De fick sonen Sten Wilhelm 26 dec 1905 i Ramsberg. Holger berättar att han har ett litet minne som fyraåring om hur Norlings hustru såg ut, men minns inte när hon dog. Norling flyttade 5 okt 1932 till Lindesberg.

Pastor N W Norling från julen 1940.
Pastor N W Norling från julen 1940.
Foto i Åke Brolins ägo.
Klicka för större bild
Minnesord 1949 av Erik Montan om pastor Norling.

   

Personer i hushållet enligt folkräkning 1900:
Fam. nr 1
Nils Vilhelm Norling, f. 1860 i Nås, Komminister
Fam. nr 2
Karolina Henriksson, f. 1828 i Ramsberg, Hushåll.

Namn: Nils Vilhelm Norling
Hemförsamling: Ramsberg
Hemort: Gammelbo Nyckelbäcken
Kontrakt: Fellingsbro
Län: Örebro
Födelseår: 1860
Födelseförsamling: Nås
Yrke: Komminister
Civilstånd: Ogift (O)
Kön: Man
Famstkod: Ensamstående (E)
Familj nr: 1

Namn: Karolina Henriksson
Hemförsamling: Ramsberg
Hemort: Gammelbo Nyckelbäcken
Kontrakt: Fellingsbro
Län: Örebro
Födelseår: 1828
Födelseförsamling: Ramsberg
Yrke: Hushåll.
Civilstånd: Änka/änkling (E)
Kön: Kvinna
Famstkod: Ensamstående (E)
Familj nr: 2

Vykort av Frithiof Mörk över Nyckelbäcken 1904. Med tillstånd från innehavaren Gunne Ramberg i Grangärde. Klicka för större bild
Personer i hushållet enligt folkräkning 1900:
Fam. nr 1
Johan Valdemar Kindgren, f. 1826 i Karlskrona Blekinge län, Bagare f.
Fanny Karin, f. 1870 i Karlskrona Blekinge län
Jenny Augusta, f. 1880 i Karlskrona Blekinge län
Hulda Berta, f. 1882 i Karlskrona Blekinge län
Anna Maria, f. 1886 i Karlskrona Blekinge län
Fam. nr 2
Emelie Rosalie Rosell, f. 1837 i Bräkne-Hoby Blekinge län, Hushållerska
Fam. nr 3
Anna Charlotta Jonasdotter, f. 1878 i Jämjö Blekinge län, Piga
Namn: Fanny Karin
Hemförsamling: Karlskrona stads
Hemort: Quarter 16:18, 19
Kontrakt: Östra
Län: Blekinge
Födelseår: 1870
Födelseförsamling: Karlskrona Blekinge län
Civilstånd: Ogift (O)
Kön: Kvinna
Familjeställning: d.
Famstkod: Barn (B)

23 okt 2010 fick jag på mail från Sara Karlsson följande uppgifter om Fanny Kindgren:

Fannys morfar och min morfars far var halvbröder.

Fannys mamma var Selma Eleonora Svensson Rosell g Kindgren f 1844-03-08 i Bräkne Hoby, Blekinge.
Pappan var Johan Kindgren, bagare i Karlskrona, f 1826-07-09.
Fanny hade 6 syskon, alla yngre än hon.
Fannys morfar var lantmätare Sven Rosell i Blekinge, andra barnet i första barnkullen f 1799.
Min morfars far var näst sista barnet i andra barnkullen f 1834.
Fanny dog 1937-04-24, Begravd 29/4 1937, Lindesbergs södra kyrkogård, avd. 14, nr. 32 (kista, nr 1 i graven) Graven upplåten till 31/12 2087 (samma grav som maken).

/Sara


Gamla bagarstugan och arrendebostaden för familjen Eklöv. Klicka för större bild.
Fotokopia i familjens ägo.

Familjen Eklövs ingång var på norra sidan. Klicka för större bild.
Fotokopia i familjens ägo.

Familjen Eklöv bodde som arrendatorer i prästens gamla bagarstuga. Där var ett stort kök med ugn som man bakade hårda rågbröd i på höstarna. Man hade ett rum innanför och ett rum med kök uppepå. Brodern till fadern bodde där. Innanför rummet och köket uppepå hade de salen/kammarn där Holger föddes och döptes. Huset stod rakt över vägen jämte prästgårdens köksingång, norr om kastanjen med ingång från vägen mot ladugården. Gamla landsvägen låg ursprungligen enligt den sträckning som vägen mot Rif-kojan/Klockarängen har idag, öster om gården från bron över Sandån, sen vek den av ner mellan prästgården och ladugården via Fårhagen. Själv minns Holger egentligen bara spåren av dess rester. Men allén var då som nu av lönn och lärk, dock ingen poppel som nu står reslig i dess början. Eklövs stuga revs när de flyttade in i prästgården 1937.

Lillstugans kammare, där Karl och Anna Lilja bodde.
Kortet är taget i lillstugans kammare, där Karl och Anna Lilja bodde. (Stugan låg väl vid landsvägen till höger om allén upp mot Nyckelbäcken.) På fotot sitter Anna Eklöv till höger, i soffan Harry Eklöv, dottern Ingrid och Annas son John. I Anna Liljas knä sitter Holger Eklöv, bakom Anna skymtar hennes man Karl Lilja. Verkar vara ett kaffe-/födelsedagskalas med tanke på de vackra blomorna på bordet. Harry längst till höger i soffan. Gissar att kortet är taget 1930. Foto i Åke Brolins ägo.
Klicka för större bild

Smedjan, belägen norr om byggnaderna, i jämnhöjd med södra änden av Prästmossen, stod kvar när familjen lämnade gården men hade då tagits ur bruk som smedja.

Ramstugan, om 1 rum med spis, belägen i jämnhöjd med nordvästra hörnet av Prästmossen, har Holger ett vagt minne av att familjen Ram fortfarande bebodde i början på 1930-talet. När de flyttat användes huset till snickarbod med en hyvelbänk.

Det hus som Norlings son Sten och Britta (född Hjort) hyrde, av Eklöv, stod i backen ner mot nya landsvägen, på vänster sida sett från gården, just där backen upp mot gården slutade. I huset fanns gårdens tvättstuga fortfarande, med ett enkelt rum innanför. Deras son var jämngammal med Märtas son.

Komministerbostället innan den stora renoveringen på 50-talet då utbyggnaden revs.

Ur Västerås Stifts julbok 1935, angivet med okänd ålder
Klicka för större bild.


Klicka för större bild. Fotokopia i familjens ägo.

I boken Svenska Gods och Gårdar del XV, 1939, redaktion Wald von Sydow och Sten Björkman, sid 644 framkommer - dock utan källa, möjligen en muntlig uppgift från Harry Eklöv - om Nyckelbäcken Lilla, att "Den skänktes ursprungligen av drottning Kristina till komministerboställe".
(Hon var drottning 6 november 1632–6 juni 1654.)

Märta hyrde också av Eklöv, en utbyggnad på gården som inte finns längre. Det var en pigkammare som Harry och Anna använde som sovrum, men som hyrdes ut sommartid. Bredvid fanns förråd/skafferi och källare. Huset rustades lite grann i samband med inflyttningen men i större skala i början på femtiotalet. Det ovanliga trappräcket till övervåningen fanns redan på plats när dom flyttade in. Det som idag är toalett och gången till köket var skänkrum där det fanns en lucka in till stora salen. Luckan togs bort vid rusten. Norra delens pigkammare och skafferiet revs då med.

Om annat folk i byn berättar Holger bland annat om sömmerskan Sigrid med sin mamma som bodde i Rättarbygget. De brukade komma till Eklövs och köpa mjölk. Granne med dem bodde baptistförsamlingens föreståndare Erik Persson med sin hustru Anna (se lovorden när Erik omtalas i sjuttioårsskriften om Bäckegruvans baptistförsamling). Idag är huset sommarbostad för en familj.

Rättarbo där forne rättaren bodde
Idag är det gamla tvåfamiljshuset "Rättarbo" (eller "Rättarbygget") sommartuga sen länge. (Klicka för större bild)
© Foto:Maria (Ströman) Lagerman, sen 2009.

Holger kamperade en del i skogsarbetet med Siri Johanssons bror, Klot-Kalles Verner, från Östra Skogstorp. Verner högg och Holger körde med hästen när de arbetade på Riddarhyttans skogar. De kom bra överens i mycket, säger Holger. Harry Eklöv hade en maskinstation och körde kring med traktor och hjälpte till på gårdarna, bl.a på Östra Skogstorp och hos Kalle Lilja, bror till Bäckegruvans handlare Nisse Lilja. Men att huset som Nils Lilja bodde i kallas Pliggens hade Holger inte hört.

När Holger arbetade på Riddarhytteskogarna låg han ofta över i veckorna i torpet Kopparbo som stod öde, nära Riddarhyttan. Kopparbo låg österut från Östra Skogstorp, mitt i skogen nära Stormossen. Gårdsutfarten var åt Riddarhyttehållet. Det fanns en stig mellan Östra Skogstorp till Kopparbo och torpet gick också att nå från Gäddtjärn. Holger skidade till Bäckegruvans skola hos lärare Henriksson för att bada bastu på torsdagar. Greta, som bodde med far och systrar i Gäddtjärn, arbetade hos läraren och var den som tog betalt av gubbarna. Damerna hade en egen kväll att basta.

Han var också med och körde kol till Lienshyttan. Berättelsen om kolkörningen är också upprinnelsen till att jag fick kontakt med Holger, sen länge bosatt i Torshälla. Det kol som gick till Ösarhyttan kördes med bil. Ägaren till milorna avgjorde var kolet kördes. Man hade auktion på prästskogen som församlingen skulle avverka. Den som köpte rotposten ägde milan och avgjorde vart det såldes. Ibland kördes kolet till Guldsmedshyttan. Holger vet från tidig barndom att fadern sålde kol till Stråssa som sen gick på järnvägen ner till Guldsmedshyttan senare lämnade man kolet vid kolbryggan i Ösarhyttan. Till Lienshyttan körde han ett par tre vintrar. Från Busmossen gick transporten via Nyckelbäcken, ner över Gammelbo ut över Norrmogen fram till viken vid Kocksbacken, sen gamla vägen till Riddarhyttan. I Kocksbackens uppförsbacke vid Norrmogen fick dom ta en kolryss i taget. Hem från Riddarhyttan tog man vintervägar över Lien och kom fram vid Bäckegruvan och Mosstorp för färd via Klockarängen.

Från 1949, taget från entrésidan. Längst bak skymtar gamla hönshuset.
Från 1949, taget "från andra hållet", dvs entrésidan. Längst bak skymtar gamla hönshuset. Det är jag (Åke Brolin) och min far (tror jag). Foto i Åke Brolins ägo.
Klicka för större bild.

Nyckelbäcken från" baksidan", strax före jul 1949.
Nyckelbäcken från" baksidan", strax före jul 1949. Foto i Åke Brolins ägo.
Klicka för större bild.

Harry Eklöv dog hösten 1961 och Holger tog hand om arrendet fram till den regelrätta avflyttningssynen för dödsboet som hölls 25 maj 1962. Men Holger hyrde övervåningen av tillträdande familjen Bengt Johansson eftersom han åtagit sig arbete med familjens häst på skogen. Maj 1963 flyttade Holger till Torshälla.


[1] Institutets för språk och folkminnens ortnamnsregister över Ramsbergs socken omtalar en bebyggelse i Ramsberg som heter Mamre. Där anges av Edvard Malmkvist 1948-1950 att Abraham Parling uppfört byggnaden och att namnet kanske härstammar från Moseböckernas ”Mamres lund” – där Abrahamn reste sitt tält efter Herrens löfte att hans ättlingar ska bli ”som stoftkornen på jorden”. 1 Mos 13:18, 14:13ff, 23:17ff, 50:13. Samme sagesman har identifierat Mammerkällan och Mammerstupet ”mitt för Mamre i Granhult” intill Sandån samt att fastighetsnamnet Mamre (lusthus uppfört av Gammelbos ägare) övergick till marken då stugan rivits. Sam Jansson uppgav 1910 att Mamret var en ”vacker skogsäng kring Sandån med nöjesanstalter, kägelbana etc”.


Åke Brolin berättar om sin farmor Anna Eklöv:

Min pappa hette John Brolin (1917-1992). Han fick lämna gården pga inkallelse till beredskap under 2:a världskriget. Han hamnade i Boden och blev kvar i Norrbotten efter kriget. Pappa utbildade sig till bilelektriker och hade en egen liten firma i Piteå.

Farmor Anna Eklöv hette som barn Brolin. Då Anna var två år gammal dog hennes mor. 1905 kom hon med sin far och sina syskon till gården Lilla Hjältmyra, nordväst om Frövi. Hon konfirmerades i Näsby kyrka den 29 april 1911 med "a" i betyg. Hon flyttade från hemmet den 6 november 1912, 15 år gammal, för att börja som piga hos familjen Lindqvist i Wågartorp. Fem år senare får hon sonen John med manufakturarbetaren Carl Nilsson från Wedevåg. Carl lämnar Anna och sonen John. De har sedan ingen kontakt med varandra under resten av livet.

I början på 1920-talet kom Harry Eklöv från Lindesberg som dräng till Wågartorp.Tycke uppstod mellan Harry och Anna. 1922 fick de arrendera gården, eftersom Karl, sonen i huset, var för ung för att ta över. Samma år fick de dottern Ingrid. Harrys bror Karl-August kom också till Wågartorp för att delta i arbetet. Då familjen Lindqvists son Karl blivit stor nog att ta över gården blev det dags för Harry och Anna att hitta ett nytt arrende.

Den 30 december 1925 togs flyttningsbetyg ut och den 14 mars 1926 flyttade Anna med familj och svågern Karl-August till komministerbostället Nyckelbäcken. Där hade de fått arrendera jordbruket av Västerås stift. De bosatte sig i arrendatorbostället som låg bredvid huvudbyggnaden. Huset var i mycket dåligt skick, hål i köksgolvet och en enkel dragig ytterdörr av gistet trä. Jordbruket var också mycket arbete för att få på fötter. 1928 fick Anna och Harry sonen Holger. Harrys bror Karl-August gifte sig med Adela och lämnade så småningom gården för att flytta till Västerås.

Höet körs in 1936. Sittandes i hölasset, i ljus blus, Anna Eklöv
Höet körs in 1936. Sittandes i hölasset, i ljus blus, Anna Eklöv, stående med högaffel skollärare Lindgrens dotter. Harry står vid hästen Docka, en tjurig en enligt min far (hästen alltså) I bakgrunden syns gamla arrendatorbostället.

Foto i Åke Brolins ägo.
Klicka för större bild.

Då pastor Norling, som bodde på Nyckelbäcken, pensionerades fick familjen Eklöv ta över huset. 1936 byggdes nytt stall, uthuslängan byggdes ut och vattenledning drogs in i huset. I början på 1940-talet revs det gamla arrendatorbostället. Anna drabbades av en smygande sjukdom som gjorde att hennes krafter långsamt avtog. Hon fick svårt att gå och att koordinera sina rörelser. Hon avled den 25 juni 1949 och begravdes söndagen den 3 juli. Hon blev 52 år gammal. Som dödsorsak angavs "organisk nervsjukdom".


Nyckelbäcken sommaren 1949. Med kastanjen som inte finns kvar. Foto i Åke Brolins ägo. Klicka för större bild.

1929

Karta, upprättad år 1929, i två olika utförande med avseende på beskrivande text. Skala 1:8000.

Karta över
Ramsbergs komministerboställe
1/4 mtl krono Nyckelbäcken no 1
uti Ramsbergs s:n, Linde h:d av Örebro län
upprättad år 1929
av
Einar Söderberg

(stil som namnteckning på den mindre)

Karta i A4-format från 1929
Finns som två större bilder (170 kb eller 3,7 MB)

Väster om ägorna anges "Norra och Södra Nyckelbäcken"
Norr om ägorna "Gammelbo".
Öster om ägorna "Granhult"
Vägarnas anges gå "till Forshammars järnvägsstation" respektive "till Ramsberg"
Sandån namnges med tillägget (Sverkestaån)
Därtill förekommer ett antal siffror utmed gränslinjen.
Körvägar/stigar tycks vara markerade med heldragna linjer, tex. Gamla landsvägen som gick mellan ladugård och mangårdshus.

Karta från 1929 i A3-format
Kopierad av Stuart okänt årtal. Bilden sammanfogad vid inskanning 2008.
Finns som två större bilder (170 kb eller 6 MB)

På kopia i större format (A3) anges:
På alla sidor om ägorna "Klotens - krono - mark" i väst, norr och öst.
Körvägar/stigar tycks vara markerade med streckade linjer.

Holger Eklöv har markerat och beskrivit och märkt ut några objekt:
Större ringar på kartans original betecknar kolbottnar.
Smedjan (belägen norr om byggnaderna, i jämnhöjd med södra änden av Prästmossen).
Ramstugan, om 1 rum med spis (belägen i jämnhöjd med nordvästra hörnet av Prästmossen).
Logbyggnad, ursprunglig, riven mitten av 30-talet (belägen straxt öster om nuvarande ladugård).
Prästens bostad (belägen på nuvarande plats, men numera mindre i storlek).
Gamla arrendebostaden (belägen mitt för huvudbyggnaden).
Stall och logbyggnad, riven slutet av 30-talet, inhyste även prästens utedass (belägen i vinkel mot huvudbyggnadens södra ände, på höger sida om uppfartsvägen).
Stuga med 1 rum och tvättstuga med inmurad pannmur (belägen på östra sidan om uppfarten, straxt innan backens stigning börjar).

Kommentar: Enligt förrättningen 1811 anges att ägorna är helt omgivna av Gammelbos marker. Troligen hörde Granhult då ännu till Gammelbo Gård.

 

Johns Brolins berättelser om Nyckelbäcken (word)

Bengt Antonsson om Holger Eklövs kolning

Herdaminne med citat ang Ramsbergs präster

Tillbaka till Bygden

 


Sidan publicerad den 30 nov 2008
Uppdaterad den 9 dec 2010

NYTT
9 dec 2010: Lagt in släktuppgifter om Komminister Arlberg (1849-1884) med fru.
6 nov 2010 Lagt upp en sida om Torkrian vid Granhult
4 nov 2010 Lagt upp två bättre bilder på Arrendebostället och en bild av Harry Eklöf vid Brobygget cirka 1930
1 nov 2010 Lagt upp egen sida med Minnesord över Pastor Norling från Västerås Stifts prästmöte 1949
23 okt 2010: Släktuppgifter om pastor Norlings hustru Fanny Kindgren.
26 sept 2010: Flyttat över Avskedsversen och skrivit av den, till 1800-talssidan då den skrevs 1895.
29 juli 2010: Hämtat uppgifter ur folkräkning 1900 då Fanny Karin ännu bor i Karlskrona hos fadern som är änkling. Norling har hushållerska på Nyckelbäcken. Vykort från 1904 ur Gunne Rambergs samling publicerat.
22 juli 2010: Nio skannade bilder från Åke Brolin inlagda och innehållet uppdelat på två olika sidor. John Brolins berättelse publicerad på ny sida.
17 dec 2009: Bilder på Nyckelbäcken i september
8 mars 2009: Rättat Harrys dödsår till 1961 och inflyttningsår till 1926
1 mars 2009: Tre historiska kartor från 1694, 1811 och 1813
19 jan 2009: Om att drottning Kristina skänkte gården och 2009 års arealer
11 jan 2009: Bild från Brolin på huset ur Stiftets julbok 1935
7 jan 2009: Berättelsen om Anna Eklöv
6 jan 2009: Bilder från Beskows besök på Nyckelbäcken
5 jan 2009: Ny sida med herdaminne finns att länka prästerna till
4 jan 2009: Några original ur protokollen i PDF finns att ladda ner
2 jan 2009: Citat ur sockenstämmoprotokoll 1698-1757 inlagda
1 jan 2009: Flera husförhörslängder avskrivna
30 dec 2008: Fotnot om Mamret ur Ortnamnsregistret
28 dec 2008: Bilder från Holger över husen


Nyckelbäckens kakelugn. Tavlan målad av min far, John Brolin, 1947.
Nyckelbäckens kakelugn. Tavlan målad av John Brolin, 1947. Foto i Åke Brolins ägo.
Klicka för större bild