Swedberg, Jesper

Från Psalmer och Andliga Sånger
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Jesper Swedberg, troligen avmålad av David Klöcker Ehrenstrahl

.

Jesper Swedberg, född 28 augusti 1653 på Svedens gård nära Falun, död 26 juli 1735 i Brunsbo, Skånings-Åsaka, vid Skara och begravd den 29 januari 1735 i Varnhem. Han var en svensk professor, rektor för Uppsala universitet, psalmist och biskop. Han var far till Emanuel Swedenborg. och sonsons sonson till Otte Persson i Sundborn, nämnd 1571. Hans far var bergsmannen Daniel Isaksson och modern var Anna Petersdotter Bullernaesia tillhörde en prästsläkt från Bollnäs.

Biografi Personligt

Porträtt av Ph J Thelott d.ä. Nordiska Museet

Sedan Swedberg genomgått Falu Trivialskola, skrevs han in vid Uppsala Universitet den 3 november 1666. Han trivdes inte och flyttade till det nyinrättade universitetet i Lund till höstterminen 1669, där han hade en släkting, professorn i österländska språk Petrus Holm, som åtog sig att leda hans undervisning. Under tre års tid följer han Samuel Pufendorfs undervisning i naturrätt. Efter fem års vistelse i Lund återvände han den 11 november 1674 till Uppsala med teologiprofessorn Martin Brunnerus som hans informator. Han blev där 12 december 1682 promoverad till filosofie magister. Året därpå, den 12 februari 1683, prästvigdes han av biskopen i Västerås stift, Carolus Carlsson Under 1684-85 företog han en utrikes resa till England, Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Under dessa resor hämtade han intryck från andra konfessioner, t ex sjuk-och fattigvården i det romersk-katolska Frankrike och den anglikanska konfirmationsakten.

Han gifte sig första gången den 16 februari 1683 med Sara Behm (1/4 1666-17/6 1696). Hon tillhörde den från Böhmen invandrade släkten Behm, och hennes farmor Anna Danielsdotter Kröger tillhörde Bureätten. Andra äktenskapet ingick Svedberg 16 december 1697 med Sara Bergia (döpt 26/7 1653-3/3 1720) och det tredje 25 december 1720 med Johannes Jonæ Arhusius och Sara Karlsdotter Hisings dotter Kristina Arrhusia (6/12 1661-6/6 1739).

Hans söner från första äktenskapet adlades med namnet Swedenborg, däribland den berömde Emanuel Swedenborg. Hans äldsta dotter från första äktenskapet, Anna, gifte sig med ärkebiskop Erik Benzelius d y, och dottern Hedvig gifte sig med Lars Benzelstierna.

Karriär

Efter hemkomsten tillträdde han sin pastorstjänst vid Livregementet till häst (utnämnd 1684). Här utvecklade han bland manskapet en kraftig nitälskan för dess höjande i boklig och sedlig upplysning. Hans nästa prästerliga befattning blev som kyrkoherde i Vingåker, vartill han utnämndes 14 juli 1690, men han flyttade dit först på sommaren 1692. På denna plats fick han inte stanna länge, eftersom han efter sex veckors vistelse där befordrades till teologie professor i Uppsala, där han 1694 blev förste teologie professor och domprost. Swedberg blev också 1692 universitetets rektor.

Till 1693 års skolordning bidrog Swedberg med många idéer. Som akademisk lärare utvecklade han ett outtröttligt nit och förvärvade sig i hög grad de studerandes tillgivenhet. Jämte sin befattning vid universitetet innehade han sedan 1696 det viktiga uppdraget att vaka över de svenska församlingarna i Amerika, förse dem med lämpliga församlingslärare och så vidare. 1702 kallades och utnämndes han till biskop i Skara, promoverades till teologie doktor i Uppsala 1705 samt valdes att dessutom ha uppsikt över den svenska församlingen i London.

Som rektor i Uppsala lyckades han bilägga de häftiga striderna mellan de olika filosofiska skolorna, liksom, tack vare honom, ett ädlare studentliv uppkom. I sina predikningar kunde han ibland predika om änglar på ett sätt som föregrep sonen Emanuel Swedenborgs andelära.

Bland mål, som han med iver eftersträvade, var att bland svenska allmogen åstadkomma en allmän och större färdighet i innanläsning. Likaså förtjänar det ihågkommas, hur han sökte avskaffa de många helgondagarna, vilka den tiden firades såsom helgdagar, men, enligt hans yttrande, blev lika många syndadagar. Hans bemödanden att förskaffa svenska kyrkan en ny psalmbok kom honom att uppträda som psalmist (se nedan "1694 års psalmbok").

För svenska språkets närmare bestämning i ortografiskt och syntaktiskt hänseende var han liksom i allt annat outtröttligt verksam. För detta ändamål studerade han under en lång tid våra gamla språkminnen, och frukten av denna forskning frambar han i sin Schibboleth. Swenska språkets rycht och richtighet 1716. Han har även utarbetat Grammatica svecana 1722 samt En fullkomlig svensk Ordabok, vilken sistnämnda dock inte blev tryckt under hans livstid, utan först 2008.

Hos kung Karl XI stod han alltid högt i anseende, fastän han ej sällan skarpt uppträdde mot konungens handlingar. Däremot stod han icke alltid lika väl hos rikets präster, vars oarter han utan hänsyn bestraffade i sina predikningar. Han hade också kontroverser med ärkebiskopen Erik Benzelius d.ä. som var betydligt mindre progressiv än Swedberg och Haquin Spegel.

Swedberg tog också ganska verksam del i riksmötena och intog en framstående plats bland motståndarna till frihetstidens statsskick.

Svenska Akademien lät 1852 slå en minnespenning över honom. Jesper Swedbergs dödsdag, den 26 juli, bär sedan 1901 namnet Jesper efter honom.

1692 års kyrkohandbokskommitté

Swedberg ingick i denna kommitté från 8 nov 1692 till 1693

1691 års bibelkommission

Swedberg utverkade hos kungen att en bibelkommission tillsattes den 8 juli 1691. Swedberg deltog 8 juli 1691 till juni -92. Den leddes av Erik Benzelius d.ä.. Uppdraget var att ombesörja av en bibelrevision med grundtexten som högsta norm. Arbetet var fullbordat 1692. Den nya bibelupplagans utgivande mötte dock oförmodade hinder.

1694 års psalmbok

Swedberg fick av kung Karl XI uppdrag att revidera psalmboken tillsammans med Erik Benzelius d.ä. och Israel Kolmodin. 1693 gavs första utgåvan ut på Swedbergs egen bekostnad. Andra upplagan "förmehrad och förbettrad" gavs ut 1694. Upplagan utgavs "Uppå Kongl. Maj:ts nådigste befalning". Många av psalmerna är diktade av Swedberg själv.

Dock utsattes den för skarp kritik av andra biskopar, bland dem den biskop som prästvigt Swedberg, Carolus Carlsson. Swedbergs utgivna förslag drogs in och ådrog honom en förlust av 30 000 daler kopparmynt. En stor del av upplagan lär ha förvarats på Långholmen i hemlighet. En del av denna lär ha skeppats till Amerika, där ju Swedberg var utsedd att vaka över de svenska församlingarna från 1696.

Ändringarna finns noggrant redovisade i Lars Högmarcks Psalmopoeographia och i artikeln Swedbergs refuserade psalmer

Museet har ett original av 2:a utgåvan, 1694.

Psalmer i 1695 års psalmbok

Slutresultatet blev att åttio psalmer refuserades och en del ändringar gjordes till det som blev vår första gemensamma svenska psalmbok, 1695.

Psalmer i 1819 års psalmbok

Han finns representerad i 1819 års psalmbok, med 29 verk.[1]

Psalmer i 1986 års psalmbok

I 1986 års psalmbok finns han representerad med sex originaltexter

Årtal

 • 1655 Födelse
 • 1666 Börjar studier i Uppsala
 • 1669 Flyttar studierna till Lund
 • 1674 Återvänder till Uppsala
 • 1682 Promovering till Fil. Mag.
 • 1683 Prästvigd i Västerås stift av Carolus Carlsson
 • 1683 Gift med Sara Behm
 • 1684 Pastor vid Livregementet till häst
 • 1690 Utnämns till kyrkoherde i Vingåker
 • 1692 Tillträder tjänsten i Vingåker
 • 1692 Utnämns till Teol professor i Uppsala (efter 6 veckor i Vingåker)
 • 1692 Blir Uppsala universitets rektor.
 • 1693 Får uppdrag av kung Karl XI att sammanställa en ny psalmbok
 • 1694 Förste Teol professor och domprost i Uppsala.
 • 1694 Utger en psalmbok som inte blir godkänd av biskoparna
 • 1695 1695 års psalmbok utges med många psalmer av Swedberg
 • 1696 Får uppdraget att vaka över de svenska församlingarna i Amerika
 • 1697 Gift med Sara Bergia
 • 1702 Blir biskop i Skara
 • 1705 Teol Dr i Uppsala
 • 1705 Uppdrag att ha uppsikt över svenska församlingen i London
 • 1716 Boken "Shibboleth"
 • 1720 Gift med Kristina Arrhusia
 • 1722 Boken "Grammatica svecana"
 • Boken Swensk ordabok utgavs först 2008

Bilder

Bibliografi

Psalmer

Titel Original Förf Nr i 1695 Finns i Kommentar
Ack, bliv hos oss Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ Nikolaus Selnecker 229 (1986 nr 373)
Det gamla år framgånget är Das alte Jahr ist nun vergahn Jakob Eberdt 136 (1986 nr 514)
Dig, Jesus, vare evigt pris Johannes Olearius 21 (1937 nr 201)
Din klara sol, o Fader O Vater, deine Sonne scheint Nikolaus Herman 314
Du livets bröd, o Jesus Krist 17 (1937 nr 191)
Du själv förordnat, store Gud eget 1694 200 (1986 nr 419)
En stjärna gick på himlen fram 146 (1986 nr 130) {{src
Giv oss, o Gud, ett dagligt bröd Bescher uns, Herr, das Täglich Brod Nikolaus Herman 316 (1937 nr 494)
Gud låter sina trogna här Aus Lieb lässt Gott der Christenheit Georg Reimann 195 (1986 nr 167 och 483) {{src
Guds stränga bud och helga Eget 325
Gud skynda dig att frälsa mig Eil, Herr mein Gott, zu retten mich Cornelius Becker 69 Ps:70
Gud vare tack och ära Gott dir sey Dank gegeben G W Sacer 196 (1937 nr 143)
Gör porten hög, gör dörren bred 117 (1986 nr 107) {{src
Hela världen fröjdes Herran 84 (1986 nr 4) {{src
Herre, signe du och råde Eget 413 (1986 nr 77) {{src
Himmelriket liknas vid tio jungfrur bearb gammal 214
Huru Gud i begynnelsen Eget 327
Hur snabbt, o Gud, vår tid förgår okänd tysk 1582 137 (1986 nr 515 b)
Idag är Herrans sabbatsdag Heut ist des Herren Ruhetag Nikolaus Selnecker 229
Ingen efter Guds rike står Eget 269
Jag kommer för dig Herre Eget 320
Jag lyfter mina händer Jakob Arrhenius 95 (1986 nr 238) {{src
Jag längtar av allt hjärta Herzlich tut mich verlangen Knoll 393
Jag tackar dig min högste Eget 242
Jag vill i alla stund Ich will zu aller Stund Johannes Olearius 18
Jesus, du dig själv uppväckte Haquin Spegel 173 (1986 nr 111)
Kommer hit till mig säger Guds Son Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn Ringwaldt 215
Kom, min kristen, Gud till ära 198 (1937 nr 399)
Lova Gud i himmelshöjd Eget 1694 112 (1986 nr 6) {{src
Låt oss nu Jesus prisa Komt lasst euch den Herren lähren Johann Heermann 172 (1986 nr 468)
Med himlen det blir som för tio jungfrur Eget 1694 214 (1986 nr 633)
Nu lova Herran 306 Ps 177
Nu tacka Gud, allt folk Nun danket alle Gott Martin Rinckart 305 (1986 nr 5) {{src
Nu tacka samtlig Gud Nun danket alle Gott Martin Rinckart 306
Nu är en dag framliden 369 (1986 nr 187) {{src
När Herren Kristus födder var Da Christus gebohren war Michael Weisse 133
När jag om morgonen uppstår 347 (1937 nr 456)
När Kristus Gud den högstas Son gammal psalm 185
O du vår Herre Jesus Krist O du, mein Heiland, Jesu Christ 159 (1937 nr 93)
O gode Herde, du som gav ditt liv Eget 1694 323 (1937 nr 222)
O Gud, det är en hjärtans tröst 231 (1986 nr 403) {{src
O Gud du var i fordom tid Eget 321
O Gud i dine hand står Eget 333
O gode Gud i himmels tron Eget 301
O gode herde som gav ut Eget 323
O Gud, som ej de spädas röst föraktar Eget 1694 330 (1819 nr 342)
O Gud, som hörer allas röst O Gott, du unser Vater bist Johann Utenthovius 233 (1937 nr 213)
O Gud, som skiftar allt Johannes Olearius 333 (1937 nr 389)
O Herre Gud av himmelrik Eget 275
O Herre Gud du hörer 66 Ps 65
O Jesus Krist, du nådens brunn okänd svensk författare 221
Om nåd och rätt jag tänker Von Gnad und Recht Cornelius Becker 69 Ps 101
O syndaträl, som i din dvala dröjer Lasse Lucidor 409 (1819 nr 465)
Om nåd och rätt jag tänker sjunga Eget 1694 85 (1937 nr 488)
Så har nu denna dag 370 (1986 nr 503) {{src
Så har vi nu i denna dag Eget 200
Så är fullkomnat, Jesus kär Eget 1694 160 (1986 nr 458)
Uti din nåd, o Fader blid H M Ausius 239 (1986 nr 240)
Vi tacke dig, o Jesu god Wir danken dir Herr Jesu Christ Christoph Vischer 153 (1937 nr 156) {{src
Vi önska nu vår brudgum och brud 328 (1937 nr 232) {{src

Redaktörskap

Se även

 • Beerståhl, Nils Fredrik |rubrik=Jesper Swedberg i helfigur |år=1977 |tidskrift=Ett och annat från den gamla staden Skara |volym=1976/1977, |sid=6-12  : ill |id=0281-9066 |issn=0281-9066 |libris=10515544
 • Bring |förnamn=J. Theophil |titel=Jesper Svedberg |serie=Sveriges kristliga studentrörelses folkskrifter, 99-0896411-9 ; 6 |år=1912 |utgivare=Sveriges kristliga studentrörelsers förlag |utgivningsort=Uppsala |libris=1633328
 • Holm, Lars |rubrik=Swedberg och de främmande orden |år=1988 |tidskrift=Studier i svensk språkhistoria |utgivare=1988 |sid=104-119, 275 |libris=9941079
 • Holm |förnamn=Lars |titel=Till bords med biskop Jesper Swedberg - mat och dryck i Swensk Ordabok (ca 1725) : med belysande utdrag ur samtida handböcker |år=2010 |utgivare=Föreningen för Västgötalitteratur |utgivningsort=Skara |isbn=978-91-978079-0-6 |libris=12027449
 • Jesper Swedberg : en antologi |serie=Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 1401-7725 ; 35 |år=2008 |utgivare=Skara stiftshistoriska sällskap |utgivningsort=Skara |isbn=9789197668866 |libris=10728079
 • Kastman |förnamn=Carl |titel=Jesper Svedberg : hans lefnad berättad för svenska folket |serie=Svenskt folkbibliotek ; 3 :4 |år=1904 |utgivare=Norstedt |utgivningsort=Stockholm |libris=1726585
 • Larsson |förnamn=Assar |titel=Jesper Swedberg i Skara och Amerika |serie=Utställningskatalog / Stifts- och landsbiblioteket i Skara, 0282-7956 ; 1985 :1 |år=1985 |utgivare=Stifts- och landsbiblioteket i Skara |utgivningsort=Skara |libris=559354
 • Tottie |förnamn=Henry William |titel=Jesper Svedbergs lif och verksamhet : bidrag till svenska kyrkans historia |år=1885-1886 |utgivare=Akademiska boktr. Edv. Berling |utgivningsort=Upsala |libris=577132
 • Wetterberg, Gunnar |rubrik=Svedberg, Nohrborg och den nya tiden : det kommersiella bryter igenom överbyggnaden |år=1994 |tidskrift=Historien upprepar sig aldrig |utgivare=Stockholm: SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle), 1994 |sid=73-99 : ill |libris=2353298


Företrädare:
Gustaf Lillieblad
Uppsala universitets rektor
Vt 1693
Efterträdare:
Elias Obrecht
Företrädare:
Anders Spole
Inspektor för Stockholms nation
1696-1703
Efterträdare:
Johan Arendt Bellman
Företrädare:
Olof Rudbeck d.ä.
Inspektor för Västmanlands-Dala nation
1696–1703
Efterträdare:
Johan Palmroot
Företrädare:
Harald Vallerius
Uppsala universitets rektor
Ht 1697
Efterträdare:
Carolus Lundius
Företrädare:
Johannes Olderman
Inspektor för Roslags nation
1698-1703
Efterträdare:
Johan Esberg
Företrädare:
Petrus Lagerlöf
Inspektor för Gotlands nation
1699-1703
Efterträdare:
Johan Esberg

Källor

 1. (nr 35, 36, 52, 67, 93, 96, 99, 120, 161, 217, 250, 268, 271, 272, 299, 313, 316, 324, 329, 342, 367, 399, 411, 412, 417, 439, 440, 465 och vers 7 i psalm 500)